×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

Wykaz ekspertyz zrealizowanych w ramach projektu "Strażnicy dobrego stanu wód"

Nr
Tytuł ekspertyzy
Autor
link pdf
5
Ekspertyza dotycząca wpływu na środowisko przyrodnicze inwestycji mającej na celu rewitalizację zbiornika wodnego w Sielpi i jego otoczenia. [E8]
prof. Zbigniewow Popek
get_app
7
Eksploatacja Kruszyw naturalnych dolinach rzecznych na podstawie art 118 ustawy o ochronie środowiska- analiza postępowań administracyjnych na terenie woj. Małopolskiego i Śląskiego [E10]
prof. Roman Żurek
8
Analiza pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego [E11]
prof. Roman Żurek
13
Wstępna ocena skutków wykorzystania odpadów do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych w rejonie Oświęcimia Maniek na środowisko gruntowo - wodne [E14]
dr inż. Marek Sołtysiak
get_app
17
Analiza prowadzonych przez organy postępowań oraz identyfikacja postępowań i działań [E17]
Paweł Głuszyński
20
„Oszacowanie śladu węglowego rozbudowy drogi wodnej na środkowym odcinku Odry (od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej „Metodyka oszacowania śladu węglowego rozbudowy drogi wodnej na środkowym odcinku Odry (od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej [E20]
dr Andrzej Kassenberg, Zbigniew Karaczun, Piotr Siwicki
get_app
21
Ekspertyza prawna pt. Zasadność nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską [E21]
Frank Bold
get_app
22
Ekspertyza prawna pt. Zgodność z prawem procedury oceny oddziaływania na środowisko wraz z oceną oddziaływania na obszar Natura 2000 dla planowanego przedsięwzięcia budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. [E22]
Frank Bold
get_app
26
Wpływ zawiesin na ekosystem rzeki.Ocena wpływu mącenia wód powstałych w skutek prac technicznych na rzekach na ichtiofaunę [E26]
prof. Roman Żurek
get_app
31
Ocena ryzyka zanieczyszczenia wód ze strony odpadów lokowanych w wyrobisku w sąsiedztwie Zakola A w dolinie Wisły, k. Jankowic oraz ocena aktualnego stanu chemiczne wód w tym rejonie [E31 ]
dr inż. Marek Sołtysiak
get_app
32
Monitoring parametrów hydraulicznych przepławki w rejonie progu piętrzącego zlokalizowano na rzece Wisła w km 425+950 przy przepływach niskich [ E32]
prof. Roman Żurek
get_app
33
Monitoring zanieczyszczenia termicznego zrzutu ciepłej wody z elektrowni Kozienice - przepływ niski [ E33]
prof. Roman Żurek
get_app
34
Monitoring parametrów hydraulicznych w rejonie progu piętrzącego zlokalizowano na rzece Wisła w km 223,65 przy przepływach niskich/średnich [ E34]
prof. Roman Żurek
get_app
35
Monitoring zanieczyszczenia termicznego zrzutu ciepłej wody z elektrowni Połaniec - przepływ niski/średni [E35 ]
prof. Roman Żurek
get_app
37
„Zalecenia dotyczące możliwości poprawy ochrony przeciwpowodziowej dla Szczecina oraz okolicznych miast, wsi i powiatów“ [E38 ]
Jonathan Rauhut
get_app
38
Stan chemiczny wód zalewiska na potoku Bielszowickim w rejonie oczyszczalni scieków w Kochłowicach/Bykowinie w Rudzie Śląskiej [ E39]
dr inż. Marek Sołtysiak
get_app
44
Określenie stanu chemicznego wód w rejonie budowy Trasy Łagiewnickiej przy osadnikach Solway w Krakowie [E45 ]
Marek Sołtysiak / Czop
get_app
45
Określenie stanu chemicznego wód w rejonie Huty Katowice (ArcelorMittal) i Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej" [ E46]
Marek Sołtysiak
get_app
46
Ocena zagrożenia środowiska wodnego w związku z budową Trasy Łagiewnickiej przy osadnikach Solway w Krakowie [ E47]
Marek Sołtysiak/Czop
get_app
47
Bieżące i prognozowane zaopatrzenie na wodę Jasła i okolic w kontekście celów planowanego zbiornika Kąty - Myscowa [E48 ]
Aleksander Kruszewski
get_app
48
Katalog działań członków Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR) związanych z rzekami – obraz różnorodności aktywności rzecznej Koalicjantów. Analiza potencjału i rekomendacje. [E49 ]
Elżbieta Olędzka, Ewa Leś
get_app
49
Antropopresja na obszar siedliskowy Natura 2000 Dolny Dunajec [ E50]
Ryszard Babiasz
get_app
50
Ocena zagrożenia środowiska gruntowo wodnego zanieczyszczeniami pochodzącymi z odpadów pohutniczych zdeponowanych na hałdzie w Siechcicach [E51]
Marek Sołtysiak
get_app

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
logos
logo UE
logo RP
logo FEu
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe