×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

Wykaz ekspertyz zrealizowanych w ramach projektu "Strażnicy dobrego stanu wód"

Nr
Tytuł ekspertyzy
Autor
link pdf
5
Ekspertyza dotycząca wpływu na środowisko przyrodnicze inwestycji mającej na celu rewitalizację zbiornika wodnego w Sielpi i jego otoczenia.
prof. Zbigniewow Popek
get_app
7
Eksploatacja Kruszyw naturalnych dolinach rzecznych na podstawie art 118 ustawy o ochronie środowiska- analiza postępowań administracyjnych na terenie woj. Małopolskiego i Śląskiego
prof. Roman Żurek
8
Analiza pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
prof. Roman Żurek
11
Ocena skutków wykorzystania odpadów kopalnianych do likwidacji zalewiska w dolinie Szotkówki w Połomi na środowisko gruntowo - wodne
dr inż. Marek Sołtysiak
get_app
12
Ocena prac hydrotechnicznych mających na celu usuwanie skutków powodzi z 2018 r. w zlewni rzeki Dunajec
Ryszard Babiarz
get_app
13
Wstępna ocena skutków wykorzystania odpadów do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych w rejonie Oświęcimia Maniek na środowisko gruntowo - wodne
dr inż. Marek Sołtysiak
get_app
17
Analiza prowadzonych przez organy postępowań oraz identyfikacja postępowań i działań
Paweł Głuszyński
20
„Oszacowanie śladu węglowego rozbudowy drogi wodnej na środkowym odcinku Odry (od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej „Metodyka oszacowania śladu węglowego rozbudowy drogi wodnej na środkowym odcinku Odry (od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej
dr Andrzej Kassenberg, Zbigniew Karaczun, Piotr Siwicki
get_app
21
Ekspertyza prawna pt. Zasadność nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Frank Bold
get_app
22
Ekspertyza prawna pt. Zgodność z prawem procedury oceny oddziaływania na środowisko wraz z oceną oddziaływania na obszar Natura 2000 dla planowanego przedsięwzięcia budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.
Frank Bold
get_app
23
Ocena hydrogeologiczna oraz porównanie wpływu na środowisko 2 wariantów leśnych z GDAKA w Poznaniu proponowanej trasy S11 na odcinku od Antonina do Kępna
Lecturer Sylwester Kraśnicki
get_app
24
Ocena zniszczenia siedliska i gatunków z listy Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej na Stawach w Pruszowicach na obszarze Natura 2000 Kumaki Dobrej
Paweł Kisiel
get_app
25
Ocena opłacalności budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną i drogi wodnej Gdańsk-Elbląg
prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
get_app
26
Wpływ zawiesin na ekosystem rzeki.Ocena wpływu mącenia wód powstałych w skutek prac technicznych na rzekach na ichtiofaunę
prof. Roman Żurek
get_app
28
Ekspertyza ornitologiczna obszarów chronionych położonych w zachodniej części koncesji poszukiwawczej Sawin II 34/2014/p
prof. Marcin Polak
get_app
29
Ekspertyza ornitologiczna obszarów chronionych we wschodniej części koncesji poszukiwawczej Sawin II 34/2014/p
prof. Marcin Polak
get_app
30
Ocena stanu chemicznego wód w wyrobisku pożwirowym w rejonie ul. Nadwiślańskiej i Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu (dolina Wisły)
dr inż. Marek Sołtysiak, dr Dominika Dąbrowska
get_app
31
Ocena ryzyka zanieczyszczenia wód ze strony odpadów lokowanych w wyrobisku w sąsiedztwie Zakola A w dolinie Wisły, k. Jankowic oraz ocena aktualnego stanu chemiczne wód w tym rejonie
dr inż. Marek Sołtysiak
get_app
32
„Monitoring parametrów hydraulicznych przepławki w rejonie progu piętrzącego zlokalizowano na rzece Wisła w km 425+950 przy przepływach niskich
prof. Roman Żurek
get_app
33
Monitoring zanieczyszczenia termicznego zrzutu ciepłej wody z elektrowni Kozienice -przepływ niski
prof. Roman Żurek
get_app
34
Monitoring parametrów hydraulicznych w rejonie progu piętrzącego zlokalizowano na rzece Wisła w km 223,65 przy przepływach niskich/średnich
prof. Roman Żurek
get_app
35
Monitoring zanieczyszczenia termicznego zrzutu ciepłej wody z elektrowni Połaniec - przepływ niski/średni
prof. Roman Żurek
get_app
36
„Analiza współzależności zagrożeń stosunków wodnych (gospodarki wodnej) i bezpieczeństwa energetycznego w przypadku elektrowni cieplnych/węglowych z otwartymi obiegami chłodzenia” 
Stowarzyszenie Klaster 3 x 20
get_app
37
Analiza współzależności zagrożeń stosunków wodnych (gospodarki wodnej) i bezpieczeństwa energetycznego w kontekście mocy osiągalnej przepływowych elektrowni wodnych
Stowarzyszenie Klaster 3 x 20
get_app
38
„Zalecenia dotyczące możliwości poprawy ochrony przeciwpowodziowej dla Szczecina oraz okolicznych miast, wsi i powiatów“
Jonathan Rauhut
get_app
39
Stan chemiczny wód zalewiska na potoku Bielszowickim w rejonie oczyszczalni scieków w Kochłowicach/Bykowinie w Rudzie Śląskiej
dr inż. Marek Sołtysiak
get_app

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
logos
logo UE
logo RP
logo FEu
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe