×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

1 lutego 2020
do konsultacji
Europejskie prawo o klimacie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)
brak

ŹRÓDŁO DOKUMENTU 

Akt prawny ustanawia przepisy dotyczące celu określonego w Europejskim Zielonym Ładzie, zgodnie z którym do 2050 r. gospodarka i społeczeństwo w Europie staną się neutralne dla klimatu. Oznacza to, że wszystkie kraje UE osiągną zerowe emisje netto głównie poprzez redukcję emisji, inwestowanie w zielone technologie i ochronę środowiska naturalnego. Przepisy te gwarantują, że do realizacji wyznaczonego celu przyczynią się wszystkie obszary unijnej polityki, a także wszystkie sektory gospodarki i grupy społeczne.


Historia

W dniu 5 października 2016 r. UE ratyfikowała porozumienie paryskie, które weszło w życie 4 listopada 2016 r. Obejmuje ono długoterminowy cel utrzymania globalnego wzrostu temperatury na poziomie znacznie poniżej 2°C powyżej poziomów sprzed okresu przemysłowego oraz kontynuowanie wysiłków na rzecz utrzymania go poniżej 1,5°C.

W dniu 28 listopada 2018 r. Komisja przedstawiła komunikat „Czysta planeta dla wszystkich - Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki”, który obejmuje wizję celu neutralności klimatu do 2050 r. Rada Europejska postanowiła zbudować neutralną dla klimatu, zieloną, uczciwą i społeczną Europę jako jedną z czterech głównych priorytetów w agendzie strategicznej na lata 2019–2024.

W dniu 12 grudnia 2019 r. Rada Europejska poparła cel neutralności klimatu w UE do 2050 r. Rezolucją z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian klimatu Parlament Europejski poparł cel zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych do 2050 r.

W Wytycznych politycznych na następną Komisję Europejską 2019-2024 „Europejski Zielony Ład” został przedstawiony jako jedna z sześciu głównych ambicji dla Europy.
W dniu 11 grudnia 2019 r. Komisja przedstawiła komunikat „Europejski Zielony Ład”, ustanawiając nową strategię wzrostu, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i dobrze prosperujące społeczeństwo z nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarką, gdzie nie ma emisji netto gazów cieplarnianych w 2050 r., a wzrost gospodarczy jest oddzielony od zużycia zasobów. W komunikacie Komisja potwierdza, że do marca 2020 r. Zaproponuje pierwsze europejskie „prawo
klimatyczne”.

Konsultacje społeczne

Opinie na temat planów działania można przesyłać od 09 stycznia 2020, aż przez 4 tygodnie, czyli do 06 luty 2020 (do północy czasu brukselskiego). Opinie można zgłaszać przez stronę internetową Komisji Europejskiej, po uprzednim zarejestrowaniu się. Jak podaje Komisja Europejska nadesłane uwagi posłużą do dopracowania inicjatywy. Komisja podsumuje otrzymane opinie w sprawozdaniu z konsultacji i wyjaśni, z jakich powodów zdecydowała się uwzględnić niektóre propozycje, a innych nie mogła wziąć pod uwagę.

UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1 lutego 2020

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe