logo EKO-UNII;border:none
menu
tytul: Uwagi Fundacji ClientEarth do projektu nowelizacji prawa energetycznegotytul: Uwagi i wnioski Koalicji Ratujmy Rzeki do projektu zmiany ustawy Prawo wodne tytul: Uwagi Koalicji Ratujmy Rzeki składane w ramach konsultacji projektu nowej strategii środowiskowej: Polityki ekologicznej państwa 2030tytul: Ocena projektu polityki ekologicznej państwa 2030 (EKO-UNIA)tytul: Stanowisko Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetykitytul: Stanowisko Klubu Jagiellońskiego
dotyczy Projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040)

Opinia o projekcie Polityki Energetycznej Polski do roku 2040 (PEP2040)

Stowarzyszenie  Ekologiczne EKO-UNIA zleciło dr Kassenbergowi, jednemu z najwybitniejszych ekspertów ds zrównowazoengo rozwoju, ekspertyzę pt.:

OPINIA O PROJEKCIE POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI DO ROKU 2040 (PEP2040)

W opinii autor na nasze zlecenie szczególnie uwzględnienił i rozwinął wpływ PEP na gospodarkę wodną Polski.

Opinia w całości zostanie przesłana do Ministerstwa Energii do 15.01.2019 r., terminie końca konsultacji PEP2040.
Poprzez udostępnienie tego dokumentu do informacji publiczniej, chcemy umożliwić obywatelkom i obywatelom rzetelnie przygotowanie swoich opinii do bardzo ważnego dokumentu, który ma pomóc Polsce przeprowadzić transformację energetyczna i chronić klimat w ramach polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej.


Radosław Gawlik,
prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA,
członek Koalicji Ratujmy Rzeki

 

Pobierz dokument

stanowiska, opinie, komentarze

+ więcej opinii prawnych

monitoring

Projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040)

https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji

Obecnie w Ministerstwie Energii (ME), trwają prace nad projektem dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040). Jest to dokument strategiczny, który wskazuje kierunek rozwoju i priorytety działań państwa w obszarze energetyki na najbliższe lata. Politykę energetyczną sporządza się w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrost konkurencyjności gospodarki, a także ochrony środowiska. Projekt dokumentu w obecnej formie budzi wiele wątpliwości. Zaproponowany kierunek rozwoju jest przede wszystkim niezgodny z założeniami ustrojowej zasady zrównoważonego rozwoju wyrażonej w art. 5 Konstytucji RP. W szczególności, skutki realizacji planowanej przez Polskę strategii, będą odczuwalne zarówno przez obywateli współczesnego pokolenia jak i przyszłych generacji. Kierunki działania rażąco odbiegają od zachodzącej na świecie transformacji energetycznej, która przyczynia się do budowania innowacyjnej gospodarki. Polska nie wykorzystuje szansy na dokonanie transformacji w sytuacji konieczności zamykania starych elektrowni oraz potrzeby rozwoju i unowocześnienia sieci elektroenergetycznych. Projekt nie spełnia wymagań polityki klimatycznej i znacznie odbiega od celów, które mają osiągnąć państwa członkowskie Unii Europejskiej. Ponadto zapisy projektu prowadzą do utrwalenia modelu zcentralizowanego, z dominacją państwowych korporacji energetycznych – zamiast promować model energetyki rozproszonej. W oparciu o planowaną strategię, Polska będzie narażona na wysokie ryzyko związane z drastyczną podwyżką cen energii, przekładającą się na obniżenie konkurencyjności gospodarki i pogłębiania ubóstwa energetycznego. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA zleciło dr Andrzejowi Kassenbergowi, jednemu z najwybitniejszych ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju, sporządzenie opinii, w której autor ocenił wpływ projektu PEP2040 na gospodarkę wodną Polski (POBIERZ).

więcej
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
logos
logo UE
logo RP
logo FEu
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.