×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
Raport o stosunku do wody oraz gospodarki wodnej na suszę i powódź

Raport o stosunku do wody oraz gospodarki wodnej na suszę i powódź

W ramach projektu Potrzeby społeczne mieszkańców dorzeczy w zakresie gospodarki wodnej i oczekiwań wobec organizacji strażniczych, stopnia poparcia inwestycji ochrony przeciwpowodziowej, wzmożonych prac utrzymaniowych na rzekach, rozwoju żeglugi i innych inwestycji przeprowadzono badanie respondenckie, którego przedmiotem była woda, jej jakość, znaczenie oraz rola w gospodarce i środowisku.

Badanie zakładało poznanie opinii ankietowanych w sześciu obszarach:

 1. określenie roli, jaką odgrywa woda w gospodarce i środowisku,
 2. stopień akceptacji dla projektów związanych z gospodarczym wykorzystaniem rzek i innych wód (dotyczących dwóch projektów: przekopu Mierzei Wiślanej oraz programu przekształcenia Odry i Wisły w drogi wodne służące żegludze towarowej),
 3. relacji gospodarki a ochrony środowiska,
 4. roli instytucji w zakresie ochrony środowiska,
 5. roli instytucji w ograniczaniu niedoborów wody,
 6. jakość powietrza.

Materiał empiryczny poddany analizie zebrano przy wykorzystaniu techniki wspomaganego komputerowego wywiadu telefonicznego (CATI). Jego podstawą był kwestionariusz ankiety, składający się z 22 pytań głównych i tzw. metryczki. W sumie kwestionariusz ankiety obejmował 33 rekordy. Zastosowano w nim głównie pytania zamknięte z kafeterią odpowiedzi. Ankieta miała charakter anonimowy, a czas jej realizacji oszacowano na ok. 15 min. Badanie zostało przeprowadzone w okresie wrzesień-październik 2018 roku.

W oparciu o przyjęty operat losowania udało się przeprowadzić 2001 (pełnych, efektywnych) wywiadów. Dla otrzymanej próby dokonano analizy statystycznej uzyskanych odpowiedzi. Część uzyskanych wyników i przedstawionych wniosków można uogólnić na populację generalną, natomiast część dekompozycji należy potraktować jako opinię wybranej grupy respondentów.

 1. Z raportu wynika, że woda odgrywa bardzo istotne lub istotne znaczenie (ok. 90% wskazań respondentów) wśród badanych respondentów. Jako najważniejsze znaczenie respondenci wskazali wykorzystanie wody jako wody pitnej dla ludności (ok. 98% wskazań) oraz dla potrzeb rolnictwa i przemysłu spożywczego (ok. 90% wskazań).
 2. Blisko 62% respondentów ogółem wysoko oceniło przydatność przekopu Mierzei Wiślanej dla rozwoju gospodarczego Polski, z kolei ok. 12% respondentów uznało tę inwestycję za nieistotną. Około 21% ankietowanych oceniło przydatność przekopu Mierzei Wiślanej dla rozwoju gospodarki regionu jako bardzo istotną lub istotną, co w porównaniu z ocenami wyrażonymi w kwestii przydatności tej inwestycji dla rozwoju gospodarczego kraju jest relatywnie niskim poziomem. Na podstawie wyników badań odnoszących się do oceny wpływu projektu przekopu Mierzei Wiślanej na stan środowiska w regionie zamieszkania respondentów, można wnioskować, że realizacja tego projektu nie będzie oddziaływać w ich opinii ani negatywnie, ani pozytywnie na środowisko naturalne (ok. 72% wskazań dla odpowiedzi wcale nie wpłynie). Na podstawie otrzymanych wyników badań odnoszących się do oceny respondentów na temat wpływu przekopu Mierzei Wiślanej na transport w regionie tej inwestycji (dostępność transportowa, bezpieczny i tani transport itp.) można stwierdzić, że większość respondentów ma pozytywną opinię w tej kwestii (ok. 71% badanych ogółem). Wyniki badań dotyczące oceny wpływu realizacji projektu przekopu Mierzei Wiślanej na rozwój turystyki (rozszerzenie oferty turystycznej, nowe kąpieliska itp.) w regionie wskazują, że większość ankietowanych (ok. 67%) wskazywało, że projekt ten będzie miał bardzo pozytywny lub raczej pozytywny wpływ na rozwój turystyki w regionie.
  Wyniki badań odnoszące się do opinii respondentów w kwestii wpływu inwestycji/planów modernizacji/rozwoju transportu śródlądowego na Odrze i Wiśle na ogólny rozwój gospodarczy Polski dowodzą, że większość badanych respondentów (ok. 84%) uznało te inwestycje za bardzo istotne lub istotne dla rozwoju Polski. Wyniki badań odnoszące się do opinii ankietowanych w kwestii wpływu inwestycji/planów modernizacji/rozwoju transportu śródlądowego na Odrze i Wiśle na rozwój gospodarki regionu, tj. nowe miejsca pracy, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej regionu czy oferty usługowej, ujawniły, że rozkład odpowiedzi dla wskazań bardzo istotny/istotny (ok. 45%) i mało istotny/nieistotny (ok. 47%) był zbliżony. Na podstawie wyników badań w zakresie oceny potencjalnego wpływu rządowych planów modernizacji transportu na rzece Odrze i Wiśle na stan środowiska i przyrody dolin rzecznych rzek, można twierdzić, że relatywnie największa grupa respondentów ogółem wskazała (ok. 45%) na oceny o potencjalnie pozytywnym wpływie tych planów. Wyniki badań oceny potencjalnego wpływu rządowych planów modernizacji transportu na rzece Odrze i Wiśle na stan bezpieczeństwa publicznego m.in. w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania suszy (poprawa zaopatrzenia ludzi w wodę, możliwość retencjonowania wody itp.), dowodzą, że większość respondentów (ok. 64%) wyraziła opinię o pozytywnym wpływie stan bezpieczeństwa publicznego m.in. w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania suszy. Wyniki badań w zakresie oceny potencjalnego wpływu rządowych planów modernizacji transportu na rzece Odrze i Wiśle na transport towarowy w Polsce dowodzą, że większość badanych respondentów (ok. 82%) wskazała na oceny o pozytywnym potencjalnie wpływie tych planów. Badanie wykazało, że w zakresie oceny potencjalnego wpływu rządowych planów modernizacji transportu na dwóch najdłuższych rzekach Polski na rozwój turystyki w regionie (rozszerzenie oferty turystycznej) można wnioskować, że większość respondentów (ok. 79%) wskazała na oceny ich o potencjalnie pozytywnym wpływie.
 3. Wyniki badań dotyczące opinii respondentów w zakresie relacji rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska naturalnego, w tym wód, wskazują, że ok. 69% respondentów jest zdania, że gospodarka i środowisko powinny być traktowane równorzędnie Relatywnie niewielka grupa respondentów (ok. 7%) wskazała, że rozwój gospodarczy powinien mieć priorytet nad ochroną środowiska.
 4. Wyniki badań dotyczące opinii respondentów w kwestii: „Instytucje rządowe działające w zakresie infrastruktury wodnej dobrze rozumieją potrzeby ludzi i nie ma powodu konsultowania ze społeczeństwem procesu planowania działań w zakresie gospodarowania wodą” wskazują, że jedynie ok. 16% ankietowanych zgodziło się z tym stwierdzeniem, natomiast aż 77% respondentów nie zgodziła się z nim. Wyniki badań dotyczące opinii badanych jednostek odnośnie do sformułowania: „Społeczność lokalna/samorząd terytorialny mają obecnie wystarczające możliwości udziału w przygotowaniu planów gospodarowania wodą” pokazują, że opinie w tym zakresie były podzielone: ok. 30% respondentów ogółem zgodziło się z tym stwierdzeniem, ok. 41% ankietowanych nie zgodziło się z tym sformułowaniem. Wyniki badań dotyczące opinii respondentów odnośnie do sformułowania: „Społeczność lokalna/samorząd terytorialny powinny mieć znacznie większe możliwości udziału/wpływu na plany gospodarowania wodami” ujawniają wysoką zgodność odpowiedzi respondentów: ok. 79% respondentów ogółem zgodziło się z tym stwierdzeniem, zaś relatywnie niewielka grupa badanych respondentów (ok. 8%) nie zgodziła się z nim.
 5. Na podstawie wyników badań dotyczących opinii badanych nt. stopnia istotności poszczególnych działań podejmowanych w celu ograniczania niedoborów wody z powodu suszy można wnioskować, że dla większości respondentów bardzo istotne znaczenie mają następujące działania: budowa zbiorników retencyjnych, dbałość o zachowanie zadrzewień i zakrzaczeń w zlewni, a także zagospodarowanie wód opadowych w miejscu, gdzie spadną.
 6. Na podstawie analizy wyników badań w zakresie wskazań na temat jakości powietrza w miejscu zamieszkania można stwierdzić, że opinie respondentów były zróżnicowane w zakresie oceny jakości powietrza w sezonie grzewczym. Ok. 48% respondentów oceniło jakość powietrza jako dobrą lub raczej dobrą. Z kolei 44% respondentów stwierdziło, że jakość powietrza w ich miejscu zamieszkania w sezonie grzewczym jest raczej zła lub zła. Opinie pozytywne i negatywne są jednocześnie zależne od zamieszkiwanego województwa oraz klasy miejscowości (wieś/miasto).

Zachęcamy również do zapoznania się z raportem w całości, który jest do pobrania na naszej stronie.

ZOBACZ RAPORT

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe