Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$menu_artykulow_image is deprecated in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Menu.php on line 291
Ekspertyza dotycząca możliwości i celowości rewitalizacji wybranego (przykładowego) fragmentu rzeki Sopot (dopływ rzeki Tanwi) przy progu w miejscowości Nowiny przez wykonanie serii bystrzy i plos poniżej tego progu celem pokonania różnicy poziomów wody
×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
Wykaz ekspertyz zrealizowanych w ramach projektu Strażnicy dobrego stanu wód

Ekspertyza dotycząca możliwości i celowości rewitalizacji wybranego (przykładowego) fragmentu rzeki Sopot (dopływ rzeki Tanwi) przy progu w miejscowości Nowiny przez wykonanie serii bystrzy i plos poniżej tego progu celem pokonania różnicy poziomów wody

4 lutego 2019

Wykonana przez: mgr inż. Józef Jeleński, dr Paweł Mikuś
na zlecenie: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO – UNIA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Białoskórniczej 26

Dokument przedstawia przykładową interwencję inżynierską polegającą na wykonaniu odpowiednio ukształtowanego nasypu kamienno-żwirowego w rzece Sopot. Rzeka Sopot jest prawym dopływem Tanwi. Płynie po uławiconych słabych skałach tworząc progi skalne w wapieniach, zlepieńcach, piaskowcach trzeciorzędowych, a także wśród skał kredowych. Jest miejscem bytowania ryb reofilnych i minogów oraz wartościowych, zimozielonych roślin wodnych. Miejsca interwencji zostały wyznaczone w sąsiedztwie terenów chronionych Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Taki wybór miejsc interwencji ma za zadanie wzbogacić zróżnicowanie morfologii koryta rzeki i zapewnić żwirowy substrat tarłowy o właściwym uziarnieniu.

W dokumencie:

  • przeanalizowano dokumenty planistyczne, następnie skupiono się na przedstawieniu stanu rzeki Sopot, w kontekście hydrologiczno-morfologicznych oraz określeniu gatunków naczyniowych roślin wodnych;
  • przedstawiono parametry rumoszu skalnego i żwiru potrzebnego do przedsięwzięcia, zarówno jako substratu tarłowego pstrągów, jak i trwałości proponowanych form korytowych;
  • wskazano miejsce produkcji i sposób dostawy mieszanki materiału żwirowego;
  • przedstawiono propozycję realizacyjną wykonania nasypu.

Wszystkie elementy wystarczające do wykonania tego pojedynczego zamierzenia w ramach utrzymania wód są zawarte w niniejszym opracowaniu. Przypadek rzeki Sopot może stanowić przykład metodyki postępowania przy realizacji następnych tego typu zadań w innych okolicznych i podobnych rzekach, gdzie jest potrzebne zróżnicowanie morfologii koryta w celu osiągnięcia lepszego stanu ekologicznego rzeki.

POBIERZ EKSPERTYZĘ

wykaz ekspertyz

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe