×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Rząd przyjął projekt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, którego głównym założeniem jest usprawnienie postępowań administracyjnych i skrócenie procedur związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej

Najważniejsze zmiany dotyczą:
- zmiana art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy, dotycząca modyfikacji definicji strony postępowania poprzez wprowadzenie kryterium odległościowego – zgodnie z zaproponowanym brzmieniem przepisu stroną postępowania będzie m.in. podmiot, któremu przysługuje
prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze 100 m od granic tego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
- zmiana art. 74a ustawy, dotycząca wymogów stawianych autorom wykonujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz prognozy oddziaływania na środowisko (wymóg doświadczenia z 5 na 3 lata),
- zmiana art. 72 ust. 4 i 4a ustawy, polegająca na tym, że przy ubieganiu się o wydłużenie terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie będzie wymagane wykazanie, że przedsięwzięcie przebiega etapowo,
- zmiana art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l ustawy, polegająca na uchyleniu tego przepisu, czego konsekwencją będzie przekazanie wójtom, burmistrzom i prezydentom miast kompetencji do orzekania w sprawach „pozostałych przedsięwzięć”, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot od niej zależny.

Konsultacje społeczne:
W toku konsultacji społecznych złożone liczne uwagi, z zestawieniem których można zapoznać się pod tym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321402/12578855/dokument400416.docx

Zobacz artykuł o konsultacjach

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe