×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
Wnioski legislacyjne wynikające z wykonania i realizacji ekspertyz autorstwa mgr inż. Józefa Jeleńskiego i dr Pawła Mikusia

Wnioski legislacyjne wynikające z wykonania i realizacji ekspertyz autorstwa mgr inż. Józefa Jeleńskiego i dr Pawła Mikusia

W ramach projektu ,,Strażnicy Dobrego Stanu Wód - monitoring regulacji środowiskowych" zespół Józef Jeleński - Paweł Mikuś opracował trzy ekspertyzy, które mają charakter diagnozy istniejącego stanu ekologicznego rzek i:

 • zostały wykonywane na zamówienie interesariuszy pragnących uczestniczyć w procesie rewitalizacji rzek i zawierają ich wstępne pomysły, koncepcje i sposoby jakie powinny być zastosowane, oraz wskazówki jakim celom służą i jakich wyników
 • będzie można się spodziewać,
 • wyrażają cele i priorytety zapisane w Planie Gospodarowania Wodami,
 • wskazują sposoby osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego rzek znane z zastosowanych i udanych realizacji w innych lokalizacjach.

Ekspertyzy te to:

 1. Ekspertyza dotycząca możliwości i celowości rewitalizacji wybranego (przykładowego) fragmentu rzeki Sopot (dopływ rzeki Tanwi) przy progu w miejscowości Nowiny przez wykonanie serii bystrzy i plos poniżej tego progu celem pokonania różnicy poziomów wody (link)
 2. Ekspertyza dotycząca możliwości i celowości rewitalizacji wybranego (przykładowego) fragmentu rzeki Tanew przez uzupełnianie substratu żwirowego przydatnego dla tarła ryb reofilnych i rozpowszechniania siedliska 3260 rzeki włosienicznikowe. (link)
 3. Ekspertyza dotycząca możliwości i celowości rewitalizacji wybranych fragmentów systemu rzeki górna Pasłęka z dopływami celem rewitalizacji siedliska 3260 (rzeki włosienicznikowe) i tarlisk ryb reofilnych (link)

Do najważniejszych wniosków płynących z tych ekspertyz należy zaliczyć:

 1. Trzy lata realizacji Planu Gospodarowania Wodami dowodzą, że zapisane w nich zasady i cele niepogarszania stanu wód dla rzek, osiągnięcia dobrego stanu wód dla rzek do roku 2015, (ewentualnie do roku 2021 lub 2027), oraz priorytet wdrażania poprawy stanu wód dla obszarów chronionych nie zostały wdrożone, a rzeki będące przedmiotem wykonanych ekspertyz w większości mają stan ekologiczny gorszy niż zapisany w PGW w roku 2016.
 2. Dla rewitalizacji rzek konieczne jest uznanie całości wód płynących w Polsce jako nienaruszalnego zasobu środowiska i powierzyć instytucji z własnym budżetem i personelem umiejącym zarządzać stanem rzek.
 3. Regulacja rzek nie jest objęta ani odpowiednim rozporządzeniem ani innym dokumentem niższego rzędu.
 4. PGW Wody Polskie w najmniejszym stopniu nie wykorzystują planowania i realizacji utrzymania wód do niepogarszania stanu rzek, ani osiągnięcia ich dobrego stanu, do czego utrzymanie szczególnie się nadaje.
 5. Długa lista planowanych derogacji od celów Ramowej Dyrektywy Wodnej w PGW wskazuje, że PGW Wody Polskie nie potrafią zastosować innych środków niż przebudowa, remont, regulacja koryta lub mniejsza czy większa zabudowy przeciwerozyjna podłużna i poprzeczna w uregulowanych korytach.
 6. Występując o derogacje, PGW Wody Polskie proponuje różne środki kompensacyjne, ale nie znaleziono przypadku aby przedstawiono najlepszy środowiskowo wariant rozwiązania problemu, który byłby droższy i mniej korzystny niż proponowane rozwiązania techniczne wymagające derogacji. Powinno się żądać opracowania takich wariantów przy współudziale NGO lub przez NGO - na koszt inwestora co pozwoliłoby opracować i wskazać do realizacji lepsze środowiskowo rozwiązania.

POBIERZ CAŁY DOKUMENT

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe