×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
Zmiany projektu nowelizacji prawa wodnego już po zatwierdzeniu go przez Stały Komitet Rady Ministrów

Zmiany projektu nowelizacji prawa wodnego już po zatwierdzeniu go przez Stały Komitet Rady Ministrów

Zmiany z czerwca 2019

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316655/12538829/dokument400975.pdf

W projekcie zmiany ustawy Prawo wodne dodano następujące kwestie:

 1. utworzenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Nowym Sączu oraz przekształcenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Radomiu od 1 stycznia 2020 r.;
 2. zwolnienie pełnomocnictw Prezesa Wód Polskich z obowiązku uiszczania opłaty skarbowej;
 3. rezygnacja z obowiązku uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na organizację wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej;
 4. zmianę wynikową w art. 217 ust. 2 ustawy - Prawo wodne;
 5. w nowelizowanym art. 219 ustawy - Prawo wodne przewiduje się wprowadzenie w miejsce dotychczasowych regulacji, przepisów usprawniających procedurę, w szczególności poprzez doprecyzowanie kwestii stron postępowania;
 6. zrezygnowano z dodania ust. 14a w art. 220 ustawy - Prawo wodne, w związku z analizą orzecznictwa sądów administracyjnych, w szczególności wyroków NSA z dnia 18 września 2018 r. sygn akt li OSK 1239/16 oraz sygn akt li OSK 1240/16. Wejście w życie proponowanej zmiany ograniczyłoby możliwość
 7. ustalania linii brzegu na gruntach, które nie są własnością Skarbu Państwa;
 8. rozszerzono regulację w art. 401 w zakresie ustalania stron postępowania;
 9. w art. 414 ustawy - Prawo wodne nałożono na Wody Polskie obowiązek przedłożenia dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego w przypadku wniosku o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania tego pozwolenia;
 10. w art. 552 ustawy - Prawo wodne uchylono ust. 2n-2I w celu wyeliminowania nadregulacji polegającej na obowiązku składania oświadczeń, w przypadku gdy ustalenie opłaty za usługi wodne następuje na podstawie udzielonych pozwoleń wodnoprawnych ;
 11. w związku z postanowieniami KWRiST do projektu ustawy dodano zmianę art. 562 ustawy – Prawo wodne, wydłużając termin umożliwiający zmianę pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód z 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
 12. dostępne zasoby wód podziemnych, wskazane w ustawie - Prawo wodne jako odniesienie do naliczenia opłaty stałej za pobór wód podziemnych, zgodnie z definicją podaną w art. 16 ust 14 Prawa Wodnego odnoszą się do jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Wielkość zasobów dostępnych w JCWPd nie jest ustalana zgodnie z podaną w ustawie definicją , a jedynie jest szacowana na potrzeby oceny stanu ilościowego JCWPd poprzez przeliczenie wartości modułowych zasobów dyspozycyjnych w obszarach bilansowych. Z tego względu oszacowane zasoby dostępne wód podziemnych w JCWPd, jako opracowanie eksperckie a nie dokument administracyjny, nie mogą być podstawą do naliczenia opłaty stanowiącej daninę publiczną Ze względu na konieczność wydłużenia prac nad oszacowaniem zasobów dostępnych wód podziemnych w JCWPd proponuje się zmianę przepisu art. 574 pkt 4 ustawy - Prawo wodne, poprzez określenie, że art. 27 4 pkt 1 ustawy - Prawo wodne, określający górne jednostkowe stawki opłat za pobór wód w formie opłaty stałej wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Zobacz artykuł o konsultacjach

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe