×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
dotyczy Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu JCWP

Uwagi Fundacji Frank Bold do projektu rozporządzenia zmiany klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych

Aby w pełni zrozumieć treść uwag dołączono porównanie wartości granicznych substancji w klasyfikacji wód.

UWAGI - POBIERZ DOKUMENT

PORÓWNANIE WARTOŚCI GRANICZNYCH - POBIERZ DOKUMENT

stanowiska, opinie, komentarze

+ więcej z: "stanowiska, opinie, komentarze"

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu JCWP

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych

Podstawa prawna 

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Dokumenty do pobrania

Konsultacje publiczne

Wraz z opublikowaniem projektu w dniu 28 lutego 2019 r., Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wyznaczył 14 dniowy termin do zgłaszania swoich uwag. Zatem można je zgłaszać do dnia 14 marca włącznie na adres Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa lub elektronicznie: aleksandra.dyszy-nowacka@mgm.gov.pl.


Opiekunem merytorycznym projektu jest p. Aleksandra Dyszy-Nowacka z którą można się kontaktować mailowo: aleksandra.dyszy-nowacka@mgm.gov.pl bądź telefonicznie (22) 583 88 16

więcej
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe