×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

28 lutego 2019
do konsultacji
Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu JCWP

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych

Podstawa prawna 

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Dokumenty do pobrania

Konsultacje publiczne

Wraz z opublikowaniem projektu w dniu 28 lutego 2019 r., Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wyznaczył 14 dniowy termin do zgłaszania swoich uwag. Zatem można je zgłaszać do dnia 14 marca włącznie na adres Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa lub elektronicznie: aleksandra.dyszy-nowacka@mgm.gov.pl.


Opiekunem merytorycznym projektu jest p. Aleksandra Dyszy-Nowacka z którą można się kontaktować mailowo: aleksandra.dyszy-nowacka@mgm.gov.pl bądź telefonicznie (22) 583 88 16

28 lutego 2019
Abstrakt bookmark

Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125), które zobowiązuje ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, w tym:
1)    klasyfikację elementów fizykochemicznych;
2)    definicje klasyfikacji stanu ilościowego wód podziemnych oraz ich stanu chemicznego;
3)    sposób interpretacji wyników badań elementów fizykochemicznych i ilościowych;
4)    sposób prezentacji ich stanu;
5)    częstotliwość dokonywania oceny ich stanu;
6)    wartości progowe będące normami jakości środowiska wyrażonymi jako stężenie danej substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik, które nie powinno być przekroczone z uwagi na ochronę środowiska oraz zdrowie ludzi.
Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85), które traci swoją moc po okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów przejściowych, gdyż co do zakresu rzeczowego nie ulega zmianie w stosunku do poprzedniego rozporządzenia.
Projekt przedmiotowego rozporządzenia jest wypełnieniem obowiązku transpozycji przepisów dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.); dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu oraz dyrektywy 2014/80/UE Komisji z dnia 20 czerwca 2014 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2006/118/WE. Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska oraz przyczyni się do poprawy stanu wód podziemnych. Projekt rozporządzenia pozwoli na uzyskanie bardziej pewnych i wiarygodnych wyników oceny stanu wód podziemnych przyczyniając się w ten sposób do prawidłowej identyfikacji oddziaływań antropogenicznych na stan wód podziemnych.


Rozporządzenie stanowi transpozycję dyrektywy 2006/118/WE (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 19, z późn. zm.)- wszystkie kraje członkowskie są zobowiązane do oceny stanu wód podziemnych zgodnie z postanowieniami dyrektywy. Szczegółowe rozwiązania, co do formy wykonania przepisów ww. dyrektywy są zależne od systemów prawnych w poszczególnych państwach. Dla Polski najlepszym rozwiązaniem wdrożenia przepisów przedmiotowej dyrektywy jest wydanie rozporządzenia – jest to akt prawa powszechnie obowiązujący.

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe