×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
dotyczy Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

Uwagi zgłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Uwagi zgłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

stanowiska, opinie, komentarze

+ więcej z: "stanowiska, opinie, komentarze"

Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

Podstawa prawna

art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw

Dokumenty do pobrania

Aktualnie ustawa czeka na ogłoszenie, zmiany wchodzą w życie 14 dni od ogłoszenia.

Pozostałe projekty rozporządzeń przygotowane na podstawie ww. ustawy:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości paliw stałych
  3. Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych
więcej
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe