×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
dotyczy Ustawa Prawo wodne

Uwagi i wnioski Koalicji Ratujmy Rzeki do projektu zmiany ustawy Prawo wodne

uwagi Koalicji Ratujmy Rzeki (pdf)

Projekt zmiany ustawy Prawo wodne z 5.10.2018 r. ma 32 strony, 31 stron uzasadnienia.

Dotyczy  wielu aspektów  ustawy Prawo wodne (PW) z dnia 20 lipca  2017 r. W związku z tym niezrozumiałe   jest   skrócenie konsultacji   społecznych do 7 dni.  
Podane   przez   stronę   rządową uzasadnienie, dotyczące konieczności implementacji Dyrektywy Komisji 2017/845/UE z dnia 17 maja 2017 roku do 7 grudnia 2018 roku oraz zapewnienia bezpieczeństwa państwa, które mogłoby być zagrożone ze względu na niezapewnienie stabilnego źródła finansowania służb państwowych (państwowa   służba   hydrologiczno-meteorologiczna,   państwowa   służba   hydrogeologiczna   i państwowa   służba   do   spraw   bezpieczeństwa   budowli   piętrzących)   jest   zdaniem   Koalicji nieusprawiedliwione.
 Zmieniana ustawa obowiązuje od ponad dziesięciu miesięcy, więc skrócenie o   połowę   terminu   konsultacji   w   stosunku   do   przyjętych   14   dni   przy   projektach   zmiany   ustaw rządowych  nie  było  w  żaden  sposób konieczne,  a bardzo  utrudnia  dokonanie  rzeczowej  analizy całego konsultowanego dokumentu wraz z załącznikami.

  • Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmiana ustawy Prawo wodne ma na celu dostosowanie jej do transpozycji/zmiany charakteru Dyrektywy Komisji (UE) 2017/845 z dnia 17 maja 2017   r.   zmieniającej   dyrektywę   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   2008/56/WE   w odniesieniu do przykładowych wykazów elementów branych pod uwagę przy opracowaniu strategii  morskich.  Wprowadzona zostaje także jednolita  interpretacja  słownika Ramowej Dyrektywy Wodnej (art. 16 pkt 6, 9 i 12).
    Zamierzenie to oceniamy pozytywnie.
  • Zgodnie   z   projektem   ustawy   zmianie   ulegną   kwestie   dotyczące   instrumentu   ocen wodnoprawnych, związane z udziałem w postępowaniach stron i organizacji pozarządowych
    Zmiany te oceniamy zdecydowanie negatywnie.
  • Projekt   zawiera   znaczące   zmiany   w   zakresie   badania   stanu   technicznego   budowli piętrzących stanowiących własność skarbu państwa.
    Oceniamy je negatywnie.
  • Pozytywnie   należy   ocenić   objęcie   sankcją   karną   sytuacji,   w   których   korzystanie   z zasobów wodnych odbywa się bez którejkolwiek zgody wodnoprawnej  (a nie tylko bez pozwolenia wodnoprawnego lub z naruszeniem jego warunków).

Koalicja pozytywnie ocenia przyznanie organizacjom ustawowo bezpłatnego dostępu do danych z katastru wodnego w celach edukacyjnych.

uwagi Koalicji Ratujmy Rzeki (pdf)

stanowiska, opinie, komentarze

+ więcej z: "stanowiska, opinie, komentarze"

Ustawa Prawo wodne

ŹRÓDŁO DOKUMENTU Projekt zmiany ustawy Prawo wodne z 5.10.2018 r.

Projekt ma przede wszystkim charakter porządkujący i uzupełniający. Ustawodawca wprowadza zmiany, które mają na celu uszczelnienie i usprawnienie systemu ochrony wód w Polsce. Niestety na konsultacje społeczne przeznaczono jedynie 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

więcej
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe