×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

5 października 2018
do konsultacji
Ustawa Prawo wodne

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU Projekt zmiany ustawy Prawo wodne z 5.10.2018 r.

Projekt ma przede wszystkim charakter porządkujący i uzupełniający. Ustawodawca wprowadza zmiany, które mają na celu uszczelnienie i usprawnienie systemu ochrony wód w Polsce. Niestety na konsultacje społeczne przeznaczono jedynie 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne


Historia

Konsultacje społeczne

Wraz z ogłoszeniem projektu ustawy Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprosiła do konsultacji społecznych (pismo) wyznaczając na nie 7 dniowy termin. Wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres:  sekretariatdgwizs@mgm.gov.pl

thumb_down Należy negatywnie ocenić skrócenie terminu konsultacji społecznych jedynie do 7 dni

Skrócenie terminu konsultacji społecznych uzasadniono poprzez konieczność implementacji Dykretywy Komisji 2017/845/UE z dnia 17 maja 2017 roku do 7 grudnia 2018 roku oraz zapewnienie bezpieczeństwa państwa, które mogłoby być narażone ze względu na niezapewnienie stabilnego źródła finansowania służb państwowych (państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, państwowa służba hydrogeologiczna i państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących).

Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe

Uwagi i wnioski Koalicji Ratujmy Rzeki do projektu zmiany ustawy Prawo wodne

5 października 2018
Abstrakt bookmark

Projekt zmiany ustawy ma charakter uzupełniający i porządkujący, zakłada zmiany w zakresie:

  1. Dostosowania ustawy do wymogów dyrektywy Komisji odnoszącej się do opracowania strategii morskich.
  2. Zmian administracyjnych w zakresie kompetencji PGW Wody Polskie.
  3. Zmian systemu finansowania służb państwowych PSHM, PSH i PSBBP.
  4. Zmian w zakresie wyliczania opłat za usługi wodne.
  5. Zmian porządkujących w zakresie wydawnia zgód i pozwoleń wodnoprawnych oraz uproszczenie procesu rozpatrywania wniosków w sprawie oceny wodnoprawnej.
  6. Korzystanie z wód bez wymaganej zgody wodnoprawnej będzie objęte sankcją karną.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmiana ustawy prawo wodne ma na celu dostosowanie jej do transpozycji/zmiany charakteru Dyrektywy Komisji (UE) 2017/845 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE w odniesieniu do przykładowych wykazów elementów branych pod uwagę przy opracowaniu strategii morskich.
Wprowadzona zostaje także jednolita interpretacja słownika Ramowej Dyrektywy Wodnej (art. 16 pkt 6, 9 i 12).

Pozytywnie należy ocenić zmianę w art. 55, która oznacza, że celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych w bardzo dobrym stanie ekologicznym lub maksymalnym potencjale ekologicznym jest osiągnięcie tych dwóch stanów), a nie jedynie dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego.
Projekt przewiduje również zmiany organizacyjne związane z powstaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

  • przeniesienie z ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej na Wody Polskie praw właścicielskich w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz wszelkich innych uprawnień powiązanych lub niezbędnych do prawidłowego wykonywania praw właścicielskich do tych wód stanowiących własność Skarbu Państwa,
  • zmiana kompetencji z PGW Wody Polskie na RZGW Wody Polskie w zakresie uzgodnienia aktów prawa miejscowego dotyczących stref ochronnych ujęć wody.

Projekt zawiera zmiany w zakresie finansowania służb państwowych: (PSHM - państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, PSH -państwowa służba hydrogeologiczna i PSBBP - państwowa służba do spraw budowli piętrzących). Podstawowym źródłem finansowania służb państwowych będzie budżet państwa a nie jak do tej pory budżet WP zależny od wpływających środków pochodzących z opłat wodnych.

Ze względu na pomijalne ryzyko awarii lub zniszczenia budowli piętrzących zadania PSBBP zostaną ograniczone do wykonywania pomiarów, badań i ocen dla najistotniejszych dla gospodarki wodnej budowli piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zmiany w zakresie opłat za usługi wodne dotyczą uzupełnienia luki we wzorze, który służył do wyliczenia opłaty (brak było określenia wskaźnika maksymalnej ilości pobieranej wody oraz wprowadzanych ścieków w m3 na sekundę).

W pozostałym zakresie projekt ma na celu uszczegółowienie zapisów, które od początku obowiązywania ustawy (1.01.2018 r.) sprawiały problemy interpretacyjne i praktyczne, w szczególności w zakresie wydawania zgód i pozwoleń wodnoprawnych oraz rozpatrywania wniosków w sprawie oceny wodnoprawnej.

Pozytywnie należy ocenić również objęcie sankcją karną sytuacji, w której których korzystanie z zasobów wodnych odbywa się bez którejkolwiek zgody wodnoprawnej (a nie tylko bez lub za naruszenie warunków pozwolenia wodnoprawnego).

Zobacz aktualizację z czerwca 2019 r.

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe