×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
dotyczy Rządowy plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)

Uwagi Fundacji Wyspa do Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy

1. Dokument zaczyna się od analizy możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, co jest błędem metodologicznym. Ustawa "Prawo wodne" wymienia działy, które muszą obowiązkowo znaleźć się w planie przeciwdziałania skutkom suszy, nie stanowi jednak, że plan nie ma zawierać innych rozdziałów, w szczególności nie zakazuje wstępnej analizy i definicji zagadnienia. Wydaje się oczywiste i nie wymagające enumeratywnego wskazania w ustawie, że dokument planistyczny powinien zaczynać się od syntetycznego, ogólnego omówienia zagadnień do których się odnosi. Żeby analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych i kolejne rozdziały planu miały sens - konieczne jest wcześniejsze zdefiniowanie potrzeb w tym zakresie. W omawianym dokumencie brakuje systematycznej analizy zagrożeń i problemów, którym mamy przeciwdziałać i hierarchizacji tych zagadnień. W związku z tym, dokument w znacznej mierze jest pozbawiony sensu - nie wiemy po co mamy powiększać dyspozycyjne zasoby wodne, a zatem brak kryteriów, pozwalających np. wybrać, które metody powiększania dyspozycyjnych zasobów powinny mieć pierwszeństwo nad innymi, ze względu na relację kosztów do efektów itp. Uwaga odnosi się do całości dokumentu, nie tylko do rozdziału I.

2. Przeprowadzenie rzetelnej analizy problemów i potrzeb, ich hierarchizacja i wskazanie kryteriów skuteczności proponowanych metod przeciwdziałania.
3. Bez metodycznego opracowania hierarchii potrzeb brak sposobu sensownego typowania hierarchii realizacji metod przeciwdziałania skutkom suszy.

  • Bez metodycznego opracowania hierarchii potrzeb brak sposobu sensownego typowania hierarchii realizacji metod przeciwdziałania skutkom suszy.
  • Usunąć rozdział w jego obecnym brzmieniu i przystąpić do jego redagowania po wcześniejszym przeprowadzeniu systemowej analizy zagadnienia. W szczególności konieczne jest opracowanie i zhierarchizowanie listy zagadnień i problemów, które mają być rozwiązane przez działania interwencyjne. Dopiero na takiej podstawie możliwe będzie ustalenie, czy budowle wodne maja istotne znaczenie dla przeciwdziałania skutkom suszy i czy planowane na ich budowę lub przebudowę środki są wydatkiem uzasadnionym ze względu na hierarchię potrzebnych działań.
  • Planowanie znacznych wydatków na budowę lub przebudowę istniejących urządzeń wodnych, bez wcześniejszej, systemowej analizy potrzeb w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy nie gwarantuje, że wydatkowane środki pomogą, a nie będą utrudniać skutecznych działań, rzeczywiście służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Planowanie znacznych wydatków pieniędzy publicznych na budowle, których sensu z punktu widzenia programu nie wykazano, może zasługiwać na zarzut niegospodarności, albo wręcz, niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

4. Lista proponowanych inwestycji nie zawiera uzasadnienia w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. jest niekompletna, gdyż planowanym inwestycjom nie towarzyszy żadna prezentacja w jaki sposób i na jakim obszarze, dana inwestycja będzie przeciwdziałać skutkom suszy. Brak jest komponentu obejmującego np. urządzenia do rozprowadzania wody zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych. Brak jakiegokolwiek systemowego powiązania proponowanych inwestycji z działaniami zapobiegającymi skutkom suszy.
5. Usunąć rozdział w jego obecnej postaci i przystąpić ponownie do jego opracowania dopiero po wcześniejszym, systemowym opracowani listy potrzeb i jej hierarchizacji.
6. Wydatki inwestycyjne powinny być proponowane w odpowiedzi na zdefiniowane potrzeby i po analizie wykazującej brak innych, tańszych i skuteczniejszych metod przeciwdziałania. Np. budowa zbiornika retencyjnego może być zalecana dopiero po wskazaniu istnienia znaczącego obszaru (poniżej planowanego zbiornika, ale w zasięgu jego możliwego oddziaływania) terenów trwale narażonych na zjawisko suszy, przy czym należy wskazać, że nie istnieje inna, lepsza metoda przeciwdziałania skutkom suszy na danym terenie, niż sztuczne nawodnienie wodą gromadzoną przez zbiornik. W takim wypadku, budowa zbiornika powinna być bezwzględnie powiązana z budowa systemu nawadniającego. Zbiornik i system nawadniający powinny w takim wypadku stanowić jedną, niepodzielną inwestycję. Na obecnie prezentowanej liście brak jest inwestycji spełniających te kryteria - lista w całości nie kwalifikuje się do umieszczenia w programie przeciwdziałania skutkom suszy.

stanowiska, opinie, komentarze

+ więcej z: "stanowiska, opinie, komentarze"

Rządowy plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU

Podstawa prawna

– art. 183 do 185 w związku z 240 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268)
– art. 13 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej” z dnia 18 lipca 2007 roku"
Sprawozdanie z przeglądu europejskiej polityki w dziedzinie niedoboru wody i susz z dnia 14 listopada 2012 roku

Historia

PPSS jest przygotowywany w ramach strategicznego planu na lata 2018-2020, w ramach którego wydzielono 4 zadania:

1. Opracowanie projektu PPSS uwzględniającego podział kraju na obszary dorzeczy
2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu PPSS
3. Przygotowanie projektu rozporządzenia przyjmującego PPSS
4. Działania informacyjno-promocyjne – Stop Suszy!

Zgodnie z art. 185 prawa wodnego, PPSS powinien być uzgodniony z wojewodami i ministrami (ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej), a następnie przekazany przez Wody Polskie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej. Ten z kolei, powinien zapewnić aktywny udział wszystkich zainteresowanych w przygotowywaniu oraz aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy, poprzez podanie do publicznej wiadomości na zasadach określonych w ustawie ooś (link) i umożliwienia
składania w terminie 6 miesięcy, uwag do:

1) harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy;
2) projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy ten plan).

Z kolei Wody Polskie powinny udostępnić materiały źródłowe wykorzystane do przygotowania projektu PPSS na zasadach określonych w ustawie ooś.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu PPSS odbywają się od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r.
Podczas konsultacji uwagi i wnioski można zgłaszać:

1. drogą elektroniczną:
poprzez formularz online udostępniony na stronach internetowych:

droga mailową:
– na adres e-mail: ppss@konsultacjesusza.pl

2. listownie na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

3. osobiście w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w
Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,
Warszawa (pokój 309)

4. wersję papierową uwag na formularzu można zgłaszać także podczas 15 spotkań
konsultacyjnych.

W trakcie konsultacji można zgłaszać uwagi i wnioski do 4 elementów projektu PPSS. Są to:
– analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,
– propozycja budowy lub przebudowy urządzeń wodnych,
– propozycja niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz
zmian naturalnej i sztucznej retencji,
– katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.
Pozytywnie należy ocenić uruchomienie dedykowanego portalu oraz wersji
niespecjalistycznej projektu PPSS, a także przedstawienie harmonogramu spotkań
konsultacyjnych (link)

UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

więcej
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe