×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

20 października 2019
do konsultacji
Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły (PR DW RW)

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły (PR DW RW) – konsultacja harmonogramu

ŹRÓDŁO DOKUMENTU

Podstawa prawna

art. 42a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej („Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej opracowuje plan lub program rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, kierując się potrzebą zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju systemu transportowego kraju”).Historia

Art. 42a został wprowadzony do ustawy o żegludze śródlądowej z dniem 1 stycznia 2018 roku i do tego czasu Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczął pracę zmierzające do opracowania powyższego programu.
W 2019 roku:

 • Opracowano harmonogram prac i poddano go konsultacjom (2.10-4.11.2019)
 • Rozpoczęto prace nad projektem PR DW RW
 • Rozpoczęto prace nad Studium wykonalności dla modernizacji:

- drogi wodnej E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy,
- drogi wodnej E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Warszawy do granicy Polska - Białoruś (Brześć)
- drogi wodnej E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (do Elbląga)

oraz uruchomiono dedykowaną im stronę http://www.programwisla.pl/

W 2020 roku zaplanowano:

 • Uzgodnienie z GDOŚ i GIS zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla PR DW RW (II kw.)
 • Zakończeniem prac nad Studium wykonalności (II kw.)
 • Zakończenie prac nad projektem PR DW RW (III kw.)
 • Rozpoczęcie prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla PR DW RW (III kw.)
 • Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu PR DW RW wraz z prognozą (III kw.)

W 2021 roku zaplanowano:

 • Zakończenie prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla PR DW RW (I kw.)
 • Zakończenie konsultacji społecznych projektu PR DW RW wraz z prognozą (I kw.)
 • Przygotowanie ostatecznej wersji PR DW RW wraz z prognozą (I kw.)

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne harmonogramu prac nad PR DW RW zostały ogłoszone 2.10.2019 roku a termin na składanie pisemnych uwag wyznaczono do 4.11.2019 roku. Uwagi należy składać :

 • drogą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail,
 • drogą pocztową, na adres MGMiŻŚ z dopiskiem „konsultacje społeczne DGWiŻŚ",
 • osobiście w siedzibie MGMiŻŚ

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa e-mail: drogiwodne@mgm.gov.pl

UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

20 października 2019
Abstrakt bookmark

Na potrzeby Studium wykonalności, Drogę Wodną Wisły (DWW) zdefiniowano jako międzynarodową drogę wodną E-40 na odcinku drogi wodnej rzeki Wisły od Gdańska do Warszawy oraz od Warszawy do Brześcia oraz fragment drogi wodnej E-70 do Wisły – Zalewu Wiślanego do Elbląga.

Na podstawie Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym z Genewy z dnia 19 stycznia 1996 roku (Konwencja AGN), Polska zobowiązała się do dostosowania głównych dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglowności.

Polskie drogi wodne po uzyskaniu tego standardu, będą mogły stać się docelowo elementami transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Jednym z głównych celów rozwoju sieci TEN-T jest dekarbonizacja sektora transportu (przesunięcie do roku 2030, 30% ruchu drogowego na kolejowy i wodny śródlądowy, a 50% do roku 2050).

Dokumenty strategiczne, które zostały przyjęte w ramach rozwoju polskich dróg wodnych to:
„Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030” stanowiąca podstawę dla przygotowania „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”, przyjętych Uchwałą nr 79 Rady Ministrów z dnia 14.06.2016 r. (M.P. z 2016 r., poz.711)

„Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym” zawierająca informacje o śluzach żeglugowych, infrastrukturze krzyżującej się ze śródlądową drogą wodną (m.in. o mostach i rurociągach), portach śródlądowych, przystaniach, nabrzeżach przeładunkowych oraz miejscach limitujących głębokości tranzytowe. Ponadto Projekt ,,Rozwój sektora żeglugi śródlądowej" został wpisany jako projekt strategiczny do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), a niektóre funkcjonalne fragmenty dróg wodnych zostały wpisane na indykatywną listę projektów, które są analizowane pod kątem możliwości ich finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (tzw. Planu Junckera). 

 

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe