×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

29 kwietnia 2019
do konsultacji
Wykaz silnie zmienionych i sztucznych części wód (SZCW i SCW)

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - wykaz jednolitych części wód powierzchniowych ze wskazaniem silnie zmienionych i sztucznych części wód (SZCW i SCW)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, na stronie internetowej Aktualizacji planów gospodarowania wodami opublikował informację na temat rozpoczęcia konsultacji wykazu JCWP ze wskazaniem SZCW i SCW.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

 art. 4.3 Ramowej Dyrektywy Wodnej 

Dokumenty do pobrania

Konsultacje publiczne

W dniu 11 kwietnia br. opublikowano na stronie Aktualizacji planów gospodarowania wodami informację z zaproszeniem na spotkania konsultacyjne poświęcone dyskusji nad projektem wykazu silnie zmienionych i sztucznych części wód (SZCW i SCW). Spotkania konsultacyjne odbędą się 9 maja 2019 roku we Wrocławiu przy ul. Zaolziańskiej 1 (Q Hotel Plus) oraz 15 maja 2019 roku w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 (Golden Floor Tower). Dopiero 23 kwietnia br. pojawiła się informacja o możliwości zgłaszania uwag przez internet. Koniec konsultacji internetowych wyznaczony na 7 maja br., czyli 7 dni roboczych. Swoje uwagi należy przesyłać na adres mailowy weryfikacja.szcw@mggp.com.pl na wcześniej pobranym formularzu.

29 kwietnia 2019
Abstrakt bookmark

Jak podaje PGW Wody Polskie: Zgodnie z art. 4.3 Ramowej Dyrektywy Wodnej każdy kraj członkowski ma prawo wyznaczyć SZCW i SCW, dla których wymagane jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego. Potencjał ten charakteryzuje się złagodzonymi normami środowiskowymi w stosunku do dobrego stanu, wymaganego dla naturalnych części wód.

Paweł Pawlaczyk z Klubu Przyrodnika wyjaśnia, że termin „silnie zmienione części wód”, pochodzący z Ramowej Dyrektywy Wodnej, oznaczają takie rzeki, jeziora, wody przejściowe i morskie wody przybrzeżne, które są silnie zmienione hydromorfologiczne na rzecz ważnych interesów środowiska lub człowieka, i związku z tymi zmianami będą mieć obniżone cele środowiskowe, jakie mają dla tych wód być osiągnięte (celem będzie tzw. dobry potencjał, a nie dobry stan ekologiczny; przewiduje się, że jego kryteria po 2021 r. będą istotnie niższe od kryteriów dobrego stanu). Proponowane wykazy opierają się już na nowym (innym od obecnie stosowanego, przewidzianym do wprowadzenia od 2021 r.) podziale wód na tzw. jednolite części (odcinki rzek, akweny wód przejściowych, części wód przybrzeżnych).

Wykazy obejmują także tzw. sztuczne części wód, tj. wody sztucznie stworzone przez człowieka; dla nich również cel do osiągnięcia będzie zliberalizowany do dobrego potencjału. Dla wód przejściowych i morskich wód przybrzeżnych nie zaproponowano uznania żadnej z ich części za „silnie zmienioną”. Dla jezior status „silnie zmienionego” projektuje się dla 116 z 1068 akwenów, łącznie >50 ha. Dla rzek, status „silnie zmienionej” miałoby otrzymać 584 z 3043 analizowanych „jednolitych części wód rzecznych” oraz 73 „sztuczne części wód”.

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe