×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

26 marca 2019
do konsultacji
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (OOŚ)

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU -  Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (ooś)

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Dokumenty do pobrania

Konsultacje publiczne

Wraz z opublikowaniem projektu zmiany ustawy, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyznaczył 21 dniowy termin do zgłaszania uwag, zatem można je wnosić do dnia 15 kwietnia 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stanislaw.kuzminski@gdos.gov.pl lub zwykłą korespondecją na adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. 

Opiekunem merytorycznym projektu jest p. Łukasz Młynarkiewicz - Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko. W razie ewentualnych pytań można się z nim kontaktować pod numerem telefonu: 22 36 92 106 lub mailowo: lukas.mlynarkiewicz@gdos.gov.pl

26 marca 2019
Abstrakt bookmark

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazuje, że zmiany wynikają przede wszystkim z potrzeby usprawnienia procedur i procesu inwestycyjnego. Poszczególne rozwiązania niniejszego projektu opracowano na podstawie wewnętrznej oceny funkcjonowania obecnie obowiązujących przepisów oraz na podstawie uwag i trudności związanych z interpretacją zapisów prawnych, zgłaszanych przez regionalne dyrekcje ochrony Środowiska oraz podmioty planujące realizację przedsięwzięcia.

Projektowana nowelizacja przewiduje poszczególne zmiany:

  • dotyczące strategicznych ocen oddziaływania na środowisko;
  • dotyczące transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko;
  • w zakresie procedury wydawania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach.

Należy tu wskazać, że jednym z podstawowych proponowanych rozwiązań jakie ma usprawnić proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, są przepisy dotyczące określenia statusu stron postępowania oraz przepisy dotyczące załączników wymaganych do wniosku o wydanie decyzji. Zaprojektowana nowelizacja przewiduje przepisy szczególne w stosunku do Kodeksu postepowania administracyjnego, dotyczące sytuacji śmierci stron postępowania, innej niż inwestor, lub wszczęcia postępowania przy braku ustalonego kręgu stron postępowania z uwagi na nieaktualności danych w dokumentach na podstawie których organ ustala strony postępowania.

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe