×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

Wybrane akty prawa miejscowego

Źródło: Wojewódzkie dzienniki urzędowe

Tzw. „uchwały antysmogowe” (wydane na podstawie art. 96 z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska)

 • Wprowadzenie na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - uchwała z dnia 30 listopada 2017 r. 
 • Wprowadzenie na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - uchwała z dnia 30 listopada 2017 r. 
 • Wprowadzenie na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - uchwała z dnia 30 listopada 2017 r. 
 • Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Gorzów Wielkopolski ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - uchwała z dnia 18 czerwca 2018 r. 
 • Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - uchwała z dnia 18 czerwca 2018 r. 
 • Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - uchwała z dnia 18 czerwca 2018 r. 
 • Wprowadzenie na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - uchwała z dnia 24 października 2017 r. 
 • Wprowadzenie na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - uchwała z dnia 24 kwietnia 2017 r. 
 • Wprowadzenie na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - uchwała z dnia 23 stycznia 2017 r. 
 • Wprowadzenie na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - uchwała z dnia 15 stycznia 2016 r.
 • Wprowadzenie na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - uchwała z dnia 26 września 2017 r. 
 • Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - uchwała z dnia 23 kwietnia 2018 r. 
 • Wprowadzenie, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - uchwała z dnia 18 grudnia 2017 r. 
 • Wprowadzenie, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - uchwała z dnia 18 grudnia 2017 r. 
 • Wprowadzenie, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - uchwała z dnia 18 grudnia 2017 r. 
 • Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - uchwała z dnia 26 września 2018 r. 
 • Wprowadzenie na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - uchwała z dnia 24 października 2017 r. 
 • Wprowadzenie na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych (wydane na podstawie art. 91 z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska)

Ponadto, na poszczególnych stronach Dzienników Urzędowych Województwhttp://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-wojewodztw.html dostępne są następujące kategorie prawa miejscowego mające szczególny wpływ na ochronę środowiska:

 • Uchwały w sprawie uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wydane na podstawie art. 3 ust. 1, art. 15, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 • Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (wydane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

pozostałe źródła informacji prawnej

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe