×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

Prawo unijne

Źródło: Dziennik Urzędowy UE

Prawo Unii Europejskiej (nazywane dawniej prawem wspólnotowym) można zasadniczo podzielić na dwa rodzaje:

  1. Rozporządzenia – mają zastosowanie w całej UE, niezwłocznie po ich przyjęciu. To akty prawne, które wywołują bezpośredni skutek (nie ma potrzeby ich wdrażania). Artykuł 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że rozporządzenia są bezpośrednio stosowane w krajach UE.
  2. Dyrektywy - muszą zostać wdrożone do prawa krajowego (tzw. transpozycja). Określają cele, które należy osiągnąć, lecz pozostawiają państwom członkowskim swobodę w wyborze sposobów osiągnięcia tych celów. Uwaga! Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznaje, że w niektórych przypadkach ma zastosowanie zasada bezpośredniego skutku w celu ochrony praw osób indywidualnych. Trybunał uznał w orzecznictwie, że dyrektywa ma bezpośredni skutek, jeśli jej przepisy są bezwarunkowe oraz wystarczająco jasne i precyzyjne oraz w momencie, gdy kraj UE nie transponował dyrektywy w wyznaczonym terminie (wyrok z 4 grudnia 1974 r., Van Duyn). Niemniej jednak skutek bezpośredni może mieć tylko charakter wertykalny (oznacza to, że obywatel może się na niego powołać w sporze z krajem członkowskim, ale już nie w sporze z innym obywatelem). Dyrektywy są najczęściej używanem rodzajem aktów prawa UE w dziedzinie środowiska.
  3. Decyzje - dotyczą zasadniczo sytuacji indywidualnych i są wiążące dla podmiotów, do których zostały skierowane (osoby fizyczne, osoby prawne, państwa członkowskie). Decyzje skierowane do wszystkich państw członkowskich obowiązują wszystkie rogany państw, w tym organy sądowe. Decyzje, podobnie jak dyrektywy, o ile są sformułowane bezwarunkowo i precyzyjnie, mogą wywierać bezpośredni skutek.

Streszczenia aktów prawnych UE w zakresie ochrony środowiska w języku polskim można znaleźć tu https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?root_default=SUM_1_CODED=20

Wybrane rozporządzenia mające szczególny wpływ na ochronę środowiska:

 

Wybrane dyrektywy mające szczególny wpływ na ochronę środowiska:

Wybrane decyzje mające szczególny wpływ na ochronę środowiska:

pozostałe źródła informacji prawnej

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe