×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

Wybrane ustawy

Źródło: Dzienniki Ustaw lub ISAP

 • z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 • z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
 • z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
 • z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
 • z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
 • z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
 • z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
 • z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego
 • z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 • z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
 • z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 • z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
 • z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
 • z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 • z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
 • z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.
 • z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
 • z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
 • z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
 • z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
 • z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
 • z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
 • z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju
 • z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i górnicze
 • z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

pozostałe źródła informacji prawnej

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe