×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (ang. Official Journal of the European Union, O.J. EU) jest wydawany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Komisji Europejskiej.
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pl

Najwygodniejszym sposobem dostępu do aktów prawnych Unii Europejskich jest baza EUR-Lex, która ponadto zawiera pełną treść orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE oraz informacje o procesach legislacyjnych.

Baza EUR-Lex zawiera wiele rodzajów dokumentów opracowanych głównie przez instytucje Unii Europejskiej, ale także przez państwa członkowskie, EFTA itp.
Zawartość bazy podzielono na sektory:

  1. traktaty,
  2. umowy międzynarodowe, 
  3. prawodawstwo,
  4. prawodawstwo uzupełniające,
  5. prace przygotowawcze,
  6. orzecznictwo,
  7. krajowe środki transpozycji, 
  8. odniesienia do orzecznictwa krajowego dotyczącego prawa UE,
  9. pytania poselskie,

0 – Akty ujednolicające,

C – inne dokumenty opublikowane w Dzienniku Urzędowym (seria C),

E – dokumenty EFTA.

Baza danych EUR-Lex obejmuje również informacje o procedurach ustawodawczych. Możesz prześledzić chronologię powstawania wniosku ustawodawczego: od momentu jego przedstawienia aż do chwili, gdy stanie się prawem. Możesz również m.in. przeglądać wszelkie powiązane dokumenty, informacje na temat każdego etapu procedury i decyzje poszczególnych instytucji, a także sprawdzić, które departamenty odpowiadają za poszczególne etapy.
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

pozostałe akty prawne

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe