×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

RCL - Rządowe Centrum Legislacji

Rządowe Centrum Legislacji - państwowa jednostka organizacyjna podległa Prezesowi Rady Ministrów. Do zasadniczych zadań Rządowego Centrum Legislacji należy:

 1. koordynowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i podległych mu organów administracji rządowej,
 2. opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych,
 3. analizowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
 4. oraz redagowanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Na stronach RCL znajdują się następujące serwisy:

 1. Dzienniki urzędowe http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki.html
 2. Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie http://wykaz.rcl.gov.pl/
 3. Rządowy proces legislacyjny https://legislacja.rcl.gov.pl/
 4. Skorowidz przepisów prawnych http://ppiop.rcl.gov.pl/?r=skorowidz/index
 5. Dobre praktyki legislacyjne https://www.rcl.gov.pl/content/dobre-praktyki-legislacyjne
 6. Publiczny Portal Informacji o Prawie http://ppiop.rcl.gov.pl/
 7. RCL stanowi podstawowy portal, na którym można obserwować proces legislacyjny, oprócz niego Prezes Rady Ministrów i poszczególni ministrowie mają obowiązek prowadzenia wykazów prac legislacyjnych obejmujących projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów i ministrów (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa)
  https://www.rcl.gov.pl/
 8. Wykaz prac legislacyjne Rady Ministrów - https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
 9. Wykaz prac legislacyjne Ministra Środowiska –  https://bip.mos.gov.pl/prawo/wykaz-prac-legislacyjnych/

pozostałe akty prawne

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe