×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
dotyczy Rządowy plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)

Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki dotyczące Planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy opracowywanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Opracowanie: Józef Ratajczak Marta Majka Wiśniewska, Fundacja Greenmind Barbara Grzebulska, Fundacja Psubraty Artur Furdyna, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy Marek Elas, WWF Polska
Konsultacja: Maria Staniszewska, Polski Klub Ekologiczny
Redakcja: Ewa Leś, Koalicja Ratujmy Rzeki Izabela Zygmunt, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Korekta: Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Kontakt: Ewa Leś, Koordynatorka Koalicji koalicja@ratujmyrzeki.org.pl, evvales@gmail.com

 

Koalicja Ratujmy Rzeki otrzymała od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) zaproszenie do wypełnienia ankiety nt. przedsięwzięć dotyczących zjawiska suszy. Zgodnie z informacją zawartą na wstępie ankiety, zebrane odpowiedzi mają służyć identyfikacji i hierarchizacji obszarów zagrożonych zjawiskiem suszy oraz stworzyć efektywny katalog działań służących ograniczaniu i łagodzeniu skutków suszy.

Doceniając dobrą wolę nadawcy, przejawiającą się w samym zaproszeniu do ankiety, wyrażamy poważne zaniepokojenie przyjętą metodą pracy nad zagadnieniem suszy i jej przeciwdziałania. Ankieta inwentaryzująca aktualnie prowadzone przedsięwzięcia samorządów terytorialnych, uczelni i podmiotów społecznych może być przydatna na różnych etapach pracy nad zagadnieniem, nie może jednak stanowić podstawy tej pracy. Nie powinna zastępować zasadniczej refleksji systemowej, a efektywny katalog działań służących ograniczaniu i łagodzeniu skutków suszy nie może być tworzony w oparciu o już zarejestrowane, chaotyczne z zasady przedsięwzięcia aktualne. Dobrym rozwiązaniem będzie stworzenie katalogu w oparciu o analizę systemową przyczyn, zasięgu i charakteru tego zjawiska w naszym kraju. Wykaz aktualnie prowadzonych przedsięwzięć w tym zakresie powinien być natomiast poddany weryfikacji pod względem właściwości i celowości tych przedsięwzięć, w oparciu o wcześniej przeprowadzoną analizę systemową.

Wychodząc naprzeciw woli współdziałania PG WWP z podmiotami społecznymi, Koalicja Ratujmy Rzeki zgłasza pod rozwagę następujące systemowe przyczyny coraz częstszego i coraz bardziej dotkliwego występowania suszy na terenie Polski, oraz proponuje wstępne propozycje środków przeciwdziałania...

POBIERZ CAŁY DOKUMENT

stanowiska, opinie, komentarze

+ więcej z: "stanowiska, opinie, komentarze"

Rządowy plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU

Podstawa prawna

– art. 183 do 185 w związku z 240 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268)
– art. 13 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej” z dnia 18 lipca 2007 roku"
Sprawozdanie z przeglądu europejskiej polityki w dziedzinie niedoboru wody i susz z dnia 14 listopada 2012 roku

Historia

PPSS jest przygotowywany w ramach strategicznego planu na lata 2018-2020, w ramach którego wydzielono 4 zadania:

1. Opracowanie projektu PPSS uwzględniającego podział kraju na obszary dorzeczy
2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu PPSS
3. Przygotowanie projektu rozporządzenia przyjmującego PPSS
4. Działania informacyjno-promocyjne – Stop Suszy!

Zgodnie z art. 185 prawa wodnego, PPSS powinien być uzgodniony z wojewodami i ministrami (ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej), a następnie przekazany przez Wody Polskie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej. Ten z kolei, powinien zapewnić aktywny udział wszystkich zainteresowanych w przygotowywaniu oraz aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy, poprzez podanie do publicznej wiadomości na zasadach określonych w ustawie ooś (link) i umożliwienia
składania w terminie 6 miesięcy, uwag do:

1) harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy;
2) projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy ten plan).

Z kolei Wody Polskie powinny udostępnić materiały źródłowe wykorzystane do przygotowania projektu PPSS na zasadach określonych w ustawie ooś.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu PPSS odbywają się od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r.
Podczas konsultacji uwagi i wnioski można zgłaszać:

1. drogą elektroniczną:
poprzez formularz online udostępniony na stronach internetowych:

droga mailową:
– na adres e-mail: ppss@konsultacjesusza.pl

2. listownie na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

3. osobiście w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w
Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,
Warszawa (pokój 309)

4. wersję papierową uwag na formularzu można zgłaszać także podczas 15 spotkań
konsultacyjnych.

W trakcie konsultacji można zgłaszać uwagi i wnioski do 4 elementów projektu PPSS. Są to:
– analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,
– propozycja budowy lub przebudowy urządzeń wodnych,
– propozycja niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz
zmian naturalnej i sztucznej retencji,
– katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.
Pozytywnie należy ocenić uruchomienie dedykowanego portalu oraz wersji
niespecjalistycznej projektu PPSS, a także przedstawienie harmonogramu spotkań
konsultacyjnych (link)

UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

więcej
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe