×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
dotyczy Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

Stanowisko Związku Gmni I Powiatów

STANOWISKO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R.

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wskazano, że paliwa stałe zawierają co najmniej 90% węgla kamiennego. Natomiast w projekcie Rozporządzenia z dnia 26.07.2018 r. wartość węgla kamiennego została określona na poziomie 85%. Wnosimy o przywiedzenie wyższej, 90% zawartości węgla kamiennego, zgodnie z zapisami Ustawy.

Należy całkowicie usunąć z rozporządzenia Tabelę 6, która dopuszcza do sprzedaży miał bardzo niskiej jakości, o zawartości popiołu do 31%, wilgoci do 27%, siarki do 2,1%, a minimalna wartość opałowa to 17 MJ/kg. Tego typu paliwo nie powinno trafiać do domowych kotłów i pieców, gdyż spalanie go w domowych instalacjach grzewczych, które nie są wyposażone w zaawansowane systemy odpylania i odsiarczania spalin prowadzić będzie do dużej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Co więcej w tabeli tej nie określono podziarna, co pozwala na mieszanie miałów z odpadem węglowym – mułem oraz flotokoncentratem. Sprzedaż odpadów węglowych do instalacji poniżej 1 MW, a więc do sektora komunalno-bytowego, jest niezgodna z przepisami nowo uchwalonej ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

W Tabeli 5 należy dodać maksymalną zawartość podziarna (0-1mm) na poziomie 5%, tak aby uniemożliwić mieszanie lepszego jakościowo miału z odpadem węglowym (flotokoncentratem). Flotokoncentrat ze względu na bardzo drobne uziarnienie nie może być spalany w sektorze komunalno-bytowym. Tabela 5 stoi w sprzeczności z przepisami ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ponadto, w tabeli tej należy zmniejszyć zawartość siarki do 0,8% (obecnie 1,2+0,3 odchylenia), popiołu do 10% (obecnie 12%+3% odchylenia), a wilgoci do 12% (obecnie 20%+3% odchylenia). Wartość opałowa nie powinna być mniejsza niż 25 MJ/kg. Jedynie miał o dobrych parametrach może być spalany w instalacjach sektora komunalno-bytowego. Postulujemy odejście od dozwolonych odchyleń od zaproponowanych parametrów. Odchylenia te są w rzeczywistości próbą dalszego obniżania standardów jakościowych węgla.

Obecnie rozporządzenie nie definiuje paliwa kwalifikowanego do kotłów 5 klasy i ecodesign. Jak wskazują ekspertyzy, kotły te dotrzymują deklarowane standardy emisyjne jedynie na groszku
o odpowiednio wysokiej jakości. Przy zastosowaniu groszków zaproponowanych w rozporządzeniu emisyjność kotłów klasy 5 i ecodesign wzrośnie. Pojawia się zatem pytanie o zasadność dofinansowywania tego typu urządzeń ze środków publicznych jeśli rozporządzenie nie definiuje do nich paliwa gwarantującego dotrzymanie deklarowanych standardów emisyjnych. Postulujemy aby Tabela 4 definiowała właśnie paliwo kwalifikowane do kotłów 5 klasy / ecodesign. W związku z tym należy określić następujące parametry jakościowe: zawartość popiołu 6% (wobec proponowanych 12%+3% odchylenia), zawartość siarki 0,8% (wobec proponowany 1,2%+0,3% odchylenia), wartość opałowa 27 MJ/kg (wobec proponowanych 24 MJ/kg -1 odchylenia), zawartość podziarna 5% (wobec proponowanych 10%+5% odchylenia), zawartość wilgoci całkowitej 12% (wobec proponowanych 15%+3% odchylenia). Jedynie na paliwie odpowiedniej jakości kotły 5 klasy oraz Ecodesign będą dotrzymywać niskich parametrów emisyjnych.

W pozostałych sortymentach (tabela 1, tabela 2, tabela 3) również należy znacząco ograniczyć zawartość siarki, popiołu i wilgoci. Według ekspertów zawartość siarki nie powinna przekraczać 0,6%-0,8% - wobec proponowanej zawartości 1,8% plus 0,3% dopuszczalnego odchylenia, co daje 2,1%. Jest to szczególnie istotne, gdyż instalacje stosowane w sektorze komunalno-bytowym nie są wyposażone w instalacje do odsiarczania spalin, dlatego też zawartość siarki w węglu przeznaczonym do spalania w domowych kotłach i piecach powinna być jak najniższa. Postulujemy odejście od dozwolonych odchyleń od zaproponowanych parametrów. Odchylenia te są w rzeczywistości próbą dalszego obniżania standardów jakościowych węgla.

Podczas sezonu grzewczego wiele polskich miast i miasteczek boryka się ze zbyt wysokim stężeniem dwutlenku siarki. Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia dobowe stężenie dwutlenku siarki nie powinno przekraczać 20 µg/m3. W styczniu 2017 norma ta została przekroczona przez 26 dni w Żywcu, 23 dni w Rybniku oraz 27 dni w Nowym Targu. Z kolei przez pierwszą połowę stycznia 2018 (15 dni pomiarowych), w Nowym Targu norma ta została przekroczona przez 9 dni, w Zakopanem przez 8 dni, a w Katowicach i Żywcu przez 4. To jedynie przykładowe miejscowości. Wszędzie tam gdzie jest duże natężenie domowych instalacji grzewczych spalających węgiel, stężenia SO2 będą podwyższone.

  • Wnosimy o obniżenie maksymalnej zawartości siarki do 0,8% w tabeli 1, 2 oraz 3.
  • Wnosimy o obniżenie w tabelach 1, 2, 3 maksymalnej zawartości wilgoci do 12% (wobec proponowanych 20% plus 3% dopuszczalnego odchylenia). Pozostawienie wilgoci na tak wysokim poziomie będzie nie tylko utrudniać walkę o czyste powietrze ale również będzie godzić w interes kupujących, którzy w każdej tonie węgla będą płacić za 200 kilo wody.
  • Wnosimy o obniżenie w tabelach 1, 2, 3 maksymalnej zawartości popiołu do 10% (z obecnych 12-14% plus 3% odchylenia). Podobnie jak w przypadku wilgoci, parametr ten jest kluczowy nie tylko dla jakości powietrza ale też dla interesu kupującego.
  • Wnosimy o wprowadzenie w tabelach 1, 2, 3 minimalnej wartości opałowej na poziomie 25 MJ/kg (obecnie 21-22 MJ/kg minus 1 MJ/kg odchylenia).

Powyższe postulaty są zgodne z opiniami ekspertów przedstawianymi w procesie kolejnych konsultacji rozporządzenia na przestrzeni ostatnich lat.

  • Postulujemy rezygnację z przedrostka EKO w ekogroszek oraz ekomiał – przedrostek taki sugeruje, że paliwa te są ekologiczne podczas gdy żadne paliwo oparte o węgiel nie może być ekologiczne ze względu na wysoką emisję CO2 i negatywny wpływ na zmiany klimatyczne. W zamian proponujemy wprowadzenie nomenklatury typu „Klasa A” bądź „Klasa Premium”.
  • Postulujemy o usunięcie § 2 z "projektu rozporządzenia" dopuszczającego odchylenia od wartości zaproponowanych parametrów  jakościowych. Odchylenia te są w rzeczywistości próbą dalszego obniżania standardów jakościowych węgla. Proces przechowywania i transportu węgla nie ma żadnego wpływu na zawartość siarki, stąd wprowadzanie takiego odchylenia jest zupełnie nieuzasadnione. Natomiast wpływ deszczu na wilgoć należy ograniczać poprzez odpowiednie zabezpieczanie węgla na składach (np. zadaszenia).

pobierz plik pdf

stanowiska, opinie, komentarze

+ więcej z: "stanowiska, opinie, komentarze"

Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

Podstawa prawna

art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw

Dokumenty do pobrania

Aktualnie ustawa czeka na ogłoszenie, zmiany wchodzą w życie 14 dni od ogłoszenia.

Pozostałe projekty rozporządzeń przygotowane na podstawie ww. ustawy:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości paliw stałych
  3. Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych
więcej
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe