×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
dotyczy Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

List do Ministra Energii w sprawie rozporządzenia do Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Wrocław  18.08.18r


Minister Energii,
Krzysztof Tchórzewski

Szanowny Panie Ministrze,

Pragnę na początku przekazać ogólną ocenę tego rozporządzenia.
W ośmiu województwach obowiązują uchwały antysmogowe, które zakazują palenia odpadami węglowymi, mułami, flotami, miałami i węglem brunatnym.
Nie zgadzamy się z filozofią, która stoi za tym rozporządzeniem.  Prowadzi ona do pozostawienie kiepskiej jakości węgli w sprzedaży w gospodarce komunalnej.
To jest zły kompromis wynikający z chęci ochrony ekonomii przedsiębiorstw węglowych przy  zlekceważeniu problemu smogu i zdrowia i życia polskich obywatelek i obywateli.

Lepszym rozwiązaniem wskazywanym również przez naukowców i działaczy gospodarczych i społecznych, jest wykorzystanie tych gorszej jakości węgli w zawodowej energetyce, która posiada  wysokiej jakości urządzenia do oczyszczania powietrza.
Przypominamy, że większość polskich pieców ogrzewających budynki to tzw. pozaklasowe „kopciuchy”, które nie posiadają, żadnych urządzeń redukujących zanieczyszczenia powstające w procesie spalania. Stąd tak ważne jest jakiej jakości paliwo spalamy.

Zaproponowane przez Pana Ministerstwo rozporządzenie określające normy jakości paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży dla gospodarstw domowych wskazuje, iż ważniejsza jest sprzedaż nawet najbardziej zanieczyszczonego węgla i odpadów kopalnianych niż czyste powietrze i zdrowie polskiego społeczeństwa.
Skażone powietrze w Polsce, głównie w wyniku palenia węgla i drewna wywołuje dziś 45-50 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie!

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA protestuje przeciwko temu rozporządzeniu, które dopuszcza do sprzedaży detalicznej zasiarczony i wilgotny węgiel.Spalanie takiego węgla prowadzić będzie do wysokiej emisji zanieczyszczeń powietrza i nie poprawi stanu powietrza w polskich miastach i wsiach.

 Szczególnie skandaliczne jest dopuszczenie do sprzedaży wysoce zanieczyszczonego miału, czyli paliwa umożliwiającego mieszanie toksycznych odpadów kopalnianych - mułów i flotokoncentratów. Flotokoncentraty i muły zawierają  między innymi nawet do 10 razy więcej  toksycznej rtęci niż zwykły węgiel

Dzieje się to pomimo oficjalnych rządowych zapewnień ze strony Premiera i wielu ministrów o wyeliminowaniu odpadów węglowych z ogrzewania domów.

Moja organizacja, uczestnicząca w ruchu antysmogowym,  nie zgadza się na dopuszczenie do sprzedaży proponowanych w rozporządzeniu paliw stałych i domagamy się wycofania wysoce zanieczyszczonego miału.

Żądamy także – zgodnie z postulatami Polskiego i Dolnośląskiego Alarmu Smogowego ustanowienia norm jakości węgli o: zawartości popiołu mniej niż 10%, zawartość wilgoci mniej niż 12%, zawartość siarki mniej niż 0,8% oraz o wartości opałowej nie niższa niż 25 MJ/kg.

Panie Ministrze
Jest wreszcie kwestia bardziej ludzka. Mieliśmy okazję dwie dekady temu pracować w Sejmie RP w Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.  Wiem z tamtego czasu, że Pan Minister  świetnie zna problematykę wpływu zanieczyszczeń przemysłowych, też ze spalania węgla na zdrowie. Dziś jako Minister Energii, nie można patrzeć wąsko na interes  spółek górniczych- czyli też górników i ich dzieci i wnuków, też Pana, czy moich dzieci i wnuków. Bezsprzecznie wobec nie kwestionowanego wpływu powietrza na zdrowie Polek i Polaków rząd jako całość i poszczególni ministrowie muszą starać się zdecydowanie minimalizować wpływ smogu. Tak rozumiemy program rządu Czyste Powietrze.

Dobre rozporządzenie, eliminujące zanieczyszczenia u źródła, jest w stanie bardzo szybko i efektywnie poprawić powietrze w kraju, zmniejszyć ilość chorób i zgonów.
Proszę o wzięcie tych argumentów pod rozwagę.

Z wyrazami szacunku
Radosław Gawlik
prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA

stanowiska, opinie, komentarze

+ więcej z: "stanowiska, opinie, komentarze"

Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

Podstawa prawna

art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw

Dokumenty do pobrania

Aktualnie ustawa czeka na ogłoszenie, zmiany wchodzą w życie 14 dni od ogłoszenia.

Pozostałe projekty rozporządzeń przygotowane na podstawie ww. ustawy:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości paliw stałych
  3. Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych
więcej
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe