×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
dotyczy Ustawa Prawo energetyczne

Uwagi Fundacji ClientEarth do projektu nowelizacji prawa energetycznego

W związku z Projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw przeprowadzono konsultacje publiczne, które zakończyły się 9 listopada. Projekt ma na celu m.in. wdrożenie w Polsce inteligentnego opomiarowania, wprowadzenie ram regulacyjnych dla magazynów energii, zmianę zakresu polityki energetycznej państwa (PEP) oraz zmiany w trybie wyłaniania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). ClientEarth jako organizacja zaangażowana zgłosiła swoje uwagi, w których zgadza się z głównymi przewidzianymi w projekcie kierunkami zmian, jednocześnie negatywnie oceniając proponowane zmiany w zakresie PEP oraz naboru na Prezesa URE.

Więcej na stronie:

https://www.documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2018-11-09-uwagi-do-projektu-nowelizacji-prawa-energetycznego-ce-pl.pdf

stanowiska, opinie, komentarze

+ więcej z: "stanowiska, opinie, komentarze"

Ustawa Prawo energetyczne

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Projekt proponuje wprowadzenie szeregu istotnych zmian, z czego część charakteryzuje się innowacyjnością i można ocenić jako pozytywne.

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Historia

więcej
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe