Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$fbclid is deprecated in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Portal.php on line 80

Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$menu_artykulow_image is deprecated in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Menu.php on line 291
Ekspertyza dotycząca możliwości i celowości rewitalizacji wybranych fragmentów systemu rzeki górna Pasłęka z dopływami celem rewitalizacji siedliska 3260 (rzeki włosienicznikowe) i tarlisk ryb reofilnych przez uzupełnianie substratu żwirowego
×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
Wykaz ekspertyz zrealizowanych w ramach projektu Strażnicy dobrego stanu wód

Ekspertyza dotycząca możliwości i celowości rewitalizacji wybranych fragmentów systemu rzeki górna Pasłęka z dopływami celem rewitalizacji siedliska 3260 (rzeki włosienicznikowe) i tarlisk ryb reofilnych przez uzupełnianie substratu żwirowego

8 listopada 2019

Wykonana przez: mgr inż. Józef Jeleński, dr Paweł Mikuś
na zlecenie: Towarzystwo Miłośników Pasłęki „PASSARIA”

Niniejszy dokument służyć ma określeniu miejsca i sposobów wykonania interwencji inżynierskich polegających na wykonaniu odpowiednio ukształtowanych nasypów kamiennożwirowych w korytach rzek systemu górnej Pasłęki, przez Towarzystwo Miłośników Pasłęki „PASSARIA”[1], realizowane w bezpośrednim kontakcie i współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Przedsiębiorstwem Wody Polskie[2].

Podczas wspólnej wizyty w miejscach wskazanych przez Towarzystwo, a mianowicie:
• rzeka Giłwa koło leśniczówki Żelazowice,
• rzeka Pasłęka poniżej mostu w Komorowie,
• rzeka Pasłęka poniżej mostu w Szatankach,
• Struga Trojańska okolice mostu na trasie Olsztyn-Morąg i powyżej ujścia do Giłwy,

wybrano dogodne miejsca interwencji, które mają wzbogacić zróżnicowanie morfologii koryta rzeki i równocześnie zapewnić żwirowy substrat tarłowy o właściwym uziarnieniu. Lokalizacje te znajdują się w terenach chronionych (obszar Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006, Dolina Pasłęki PLB280002, Rezerwat Ostoja Bobrów w rzece Pasłęce, (REZ284), Obszar chronionego krajobrazu OCHL65 Dolina Pasłęki.

Dokonano rozeznania dokumentów planistycznych i dotyczących stanu wód w interesującym rejonie, które zawierają rozdziały 1 do 4 opracowania. W następnych rozdziałach (5 do 7) skoncentrowano się na przedstawieniu interesariuszy rzeki, oraz wyników wizyt i dalszego rozeznania stanu roślinności naczyniowej w rejonie zainteresowania. Wykonano pomiary geodezyjne przekrojów poprzecznych oraz spadku lustra wody i linii nurtu[3]. Kilometraż rzeki wyznaczono na podkładzie najnowszego zdjęcia satelitarnego z mapy Google, licząc od jej ujścia do Zalewu Wiślanego, korzystano także z danych zawartych w przewodnikach dla kajakarzy.

Przedstawiono parametry rumoszu skalnego i żwiru potrzebnego do interwencji, zarówno jako substratu tarłowego ryb, jak i trwałości proponowanych form korytowych.

Określono miejsce produkcji mieszanki materiału żwirowego. Wszystkie elementy wystarczające do wykonania pojedynczych zamierzeń w ramach utrzymania wód są zawarte w niniejszym opracowaniu, w tym dla uzgodnienia z administracją wodną i samorządową oraz interesariuszami użytkowania i rewitalizacji rzek, dla wyceny robót w lokalnych warunkach i aplikowania o fundusze na przygotowanie i realizację zamierzenia.

Doświadczenia z realizacji tego zamierzenia będą mogły stanowić przykład metodyki postępowania przy realizacji następnych tego typu zadań w tych i innych okolicznych i podobnych rzekach, gdzie jest potrzebne zróżnicowanie morfologii koryta w celu osiągnięcia ich lepszego stanu ekologicznego.

Źródła danych i metodyki podawane są w przypisach dolnych w tekście.

____________________________________________________________

1 - TMP "PASSARIA", 10-518 Olsztyn, ul. Mazurska 2/4
2 - RZGW - Gdańsk, Zarząd Zlewni w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg, Nadzór Wodny Olsztynek.
3 - Pomiary zostały wykonane przez uprawnionego geodetę

 

Aby dowiedzieć się więcej pobierz ekspertyzę.

POBIERZ EKSPERTYZĘ

wykaz ekspertyz

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe