×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

19 stycznia 2019
do konsultacji
Zmiana ustawy o ochronie przyrody

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

ŹRÓDŁO DOKUMENTU
 

Historia

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu zmiany Ustawy o ochronie przyrody z 2016 roku zostały ogłoszone 8 lipca 2016 roku (źródło).
Na zgłaszanie uwag wyznaczono wówczas 21-dniowy termin, a zestawienie uwag wraz z ich uwzględnieniem umieszczono tutaj

Natomiast konsultacje projektu z 2019 roku, ogłoszono 19 stycznia 2019 roku (źródło), a na zgłoszenie uwag wyznaczono termin 7-dniowy, powołując się na to, że konsultacje do projektu z 2016 roku już miały miejsce. Takie uzasadnienie trudno uznać za szczegółowe i spełniające przesłanki z § 40 ust. 3 Regulaminu pracy Rady Ministrów.
Podczas konsultacji uwagi i wnioski można zgłaszać na adres agata.dabrowska@mos.gov.pl


UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

19 stycznia 2019
Abstrakt bookmark

Do najważniejszych zmian wprowadzanych projektem zmiany uchwały należy zaliczyć:

1. Zmiany właścicielskie w zakresie nieruchomości znajdujących się na terenie parków narodowych – zmiana dotychczasowej współwłasności Skarbu Państwa na ustanowienie prawa wieczystego użytkowania na rzecz parków narodowych – „Z dniem wejścia w życie ustawy o utworzeniu parku narodowego albo rozporządzenia w sprawie zmiany jego granic park narodowy nabywa z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych w jego granicach i służących
realizacji jego celów oraz własność położonych na tych nieruchomościach budynków, innych urządzeń i lokali, jak również własność udziałów Skarbu Państwa w nieruchomościach stanowiących współwłasność Skarbu Państwa.”
Zmiana ta ma na celu
umożliwienie bardziej skutecznego zarządzania nieruchomościami, na których jest położony park narodowy.
2. Uznanie działalności podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji i obrotu kawiorem za działalność rejestrowaną. „Pozyskiwanie, przetwarzanie, pakowanie lub przepakowywanie kawioru przeznaczonego do wywozu do krajów trzecich
lub w celu obrotu na obszarze Unii Europejskiej jest działalnością regulowaną w myśl przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212).”

3. Poszerzenie definicji pozyskiwania o „chwytanie lub zabijanie zwierząt gatunków chronionych w celu ograniczenia poważnych szkód w mieniu”.
4. Poszerzenie kompetencji RDOŚ w sytuacjach naruszenia zakazów – „regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje decyzję, w której nakazuje natychmiastowe wstrzymanie działań naruszających zakazy lub podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych lub działań naprawczych”.
5. Umożliwienie ustanowienia zakazu „umyślnego dokarmiania lub wabienia w celu fotografowania, filmowania lub obserwacji”.
6. Wydłużenie okresu zakazu usuwania gniazd z budek dla ptaków i ssaków, który obowiązuje aktualnie od 16 października do końca lutego, a ma obowiązywać od 1 września do końca lutego.
7. Zmiana katalogu sytuacji, w których można przyznać odszkodowanie za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry.

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe