×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

5 kwietnia 2019
do konsultacji
Rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
ŹRÓDŁO DOKUMENTU

Podstawa prawna

art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ, pisaliśmy również o jej nowelizacji: tu)

Historia


Konsultacje społeczne

Wraz z ogłoszeniem projektu rozporządzenia w dniu 5 kwietnia 2019 roku, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaprosił do konsultacji społecznych (pismo) wyznaczając na nie 14-dniowy termin. Wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: stanislaw.kuzminski@gdos.gov.pl.

UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

5 kwietnia 2019
Abstrakt bookmark

Omawiany projekt Rozporządzenia ma na celu:

  • wypełnienie ustawowej delegacji do jego wydania, zawartej w art. 60 OOŚ,
  • wykonanie wyroku TSUE z dnia 31 maja 2018 roku w sprawie C-526/16 dot. odwiertów poszukiwawczych gazu łupkowego,
  • zmianę sposobu implementacji dyrektywy 2011/92/UE (link),
  • doprecyzowanie definicji przedsięwzięć zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu (m.in. instalacje do przetwarzania, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach,
  • zaostrzenie kryteriów w odniesieniu do chowu lub hodowli norek,
  • zmianę progów i kryteriów kwalifikacji w odniesieniu do:

– obszarów narciarskich (ustanowienie progów dla obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej – obszary narciarskie na formach przyrody i w ich otulinach o powierzchni 5 ha lub 2,5 ha + odległość mniejsza niż 500m względem istniejących obszarów, na – pozostałych terenach o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha lub 5 ha + odległość mniejsza niż 500 m względem istniających obszarów)
– instalacji do oczyszczania ścieków,
– chowu i hodowli zwierząt innych niż norki ( z 210 DJP [84 000 szt.] do 25 DJP [10 00 szt.])
– poszukiwania lub rozpoznawania złóż gazu łupkowego (z głębokości większej niż 5000 m na 1000m)
– browarni, słodowni, gorzelni (z 50 ton/rok dla browarni na 50 000 hl/rok, natomiast dla słodowni na 50 000 ton/rok)

  • rozszerzenie grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko o inwestycje związane z gospodarką odpadami (m.in. o instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów spełniaje wskazane w przepisie kryteria ilościowe, czyli mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton).

Zmiany należy ocenić zasadniczo jako pozytywne, choć w niektórych przypadkach (np. przy obszarach narciarskich na obszarach ochrony przyrody) należałoby postulować kompromis, który w większym zakresie promowałby interesy środowiskowe.

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe