×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

24 lipca 2019
do konsultacji
Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU 

Podstawa prawna

  • Art. 7 Wniosku ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskigo Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (link
  • art. 177, art. 322, art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Historia

Poprzednia Umowa Partnerstwa była przygotowana na lata 2014-2020 (link).

Konsultacje Założeń do Umowy Partnerstwa to pierwszy z etapów prowadzących do przyjęcia Umowy Partnerstwa. Po przyjęciu Założeń przez rząd (planowane na wrzesień 2019 roku) zostanie opracowany projekt Umowy Partnerstwa, który będzie następnie podstawą negocjacji z Komisją Europejską w celu wypracowania ostatecznej Umowy pomiędzy Polską a Unią Europejską na finansowanie konkretnych celów rozwojowych.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Założeń do Umowy partnerstwa odbywają się od 24 lipca do 16 lub 20 sierpnia 2019 roku (w oficjalnych komunikatach i informacjach pojawiają się rozbieżności).

Konsultacje zainaugurowało spotkanie konsultacyjne w Warszawie z udziałem Ministra Inwestycji i Rozwoju (link).

Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie, ujętych w Założeniach Umowy Partnerstwa. Spotkania konsultacyjne są otwarte, udział w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani tą tematyką. Zaproszenia kierowane są w szczególności do przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Uwagi można zgłaszać za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie.

UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

24 lipca 2019
Abstrakt bookmark

Umowa Partnerstwa to dokument o charakterze kluczowym i strategicznym, który określa na jakie cele rozwojowe zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu Unii Europejskiej.

Założenia do Umowy Partnerstwa wskazują na następujące:

  • Cele rozwojowe w perspektywie do 2030 roku (wynikające ze Strategii odpowiedzialnego rozwoju)

1. zwiększanie konkurencyjności gospodarki poprzez innowacje, eksport i wzrost wartości kapitałów uruchamianych na inwestycje w sektorze przedsiębiorstw,
2. pełniejsze wykorzystanie zasobów społecznych i terytorialnych,
3. realizacja przedsięwzięć zwiększających efektywność funkcjonowania instytucji państwa – służących przedsiębiorstwom i obywatelom).

  • Cele Polityki

1. Bardziej inteligentna Europa (Smarter Europe)
a. wzrost innowacyjności gospodarki;
b. restrukturyzacja i modernizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw

2. Bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa (a Greener, carbon free Europe)
a. zmiana zachowań na proekologiczne;
b. przystosowanie systemu społecznego i gospodarczego do zmian klimatu i środowiska naturalnego;
c. gospodarcze wykorzystanie zasobów środowiskowych;
d. promowanie efektywności energetycznej oraz energooszczędności;
e. redukcja emisji gazów cieplarnianych;
f. poprawa jakości powietrza poprzez redukcję niskiej emisji;
g. promocja wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
h. digitalizacja energetyki (rozwój nowych technologii służących poprawie wydajności energetycznej);
i. rozbudowa systemu przesyłu i dystrybucji energii, a także jej magazynowania;
j. wspieranie rozwoju i propagowanie transportu – nisko oraz zeroemisyjnego.

3. Lepiej połączona Europa (a more Connected Europe)
a. Rozwój lądowej infrastruktury transportowej (punktowej i liniowej) w ramach sieci bazowej i kompleksowej TEN-T oraz poza nią (transport drogowy, szynowy/kolejowy, wodny śródlądowy, morski,):
b. Rozwój wodnej infrastruktury transportowej;
c. Poprawa dostępności transportowej,
d. Wsparcie zmian w mobilności oraz zmniejszenie emisyjności sektora transportu dotyczące wszystkich dziedzin transportu: towarowego, zbiorowego i indywidualnego,
e. Cyfryzacja sektora transportu zarobkowego (towarowego, pasażerskiego) i indywidualnego;
f. Zwiększenie dostępu do usług ultra-szybkiego szerokopasmowego internetu

4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym (a more Social Europe)
a. Rozwój kompetencji i umiejętności wspierających transformację gospodarczą,
b. Rynek pracy sprzyjający włączeniu społecznemu,
c. Włączenie społeczne i integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
d. Usługi zdrowotne i opiekuńcze wspierające zdrowie i aktywnośćspołeczno-gospodarczą wszystkich grup społecznych,
e. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych podmiotów publicznych w udostępnianiu usług publicznych,

5. Europa bliżej obywateli (a Europe closer to citizens) – zintegrowany i zrównoważony rozwój wszystkich typów terytoriów
a. Jako obszary strategicznej interwencji wskazano:
    i. Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
    ii. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją
    iii. Śląsk
    iv. Wschodnia Polska.

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe