×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

28 sierpnia 2019
do konsultacji
Rozporządzenie w sprawie karencji GMO

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie w sprawie długości okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz.


Podstawa prawna

Rozporządzenie w sprawie karencji jest wydawane na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz.U. 2019r. poz. 1401).

Historia

Konsultacje społeczne

Wraz z ogłoszeniem projektu rozporządzenia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprosił do konsultacji społecznych (pismo) wyznaczając 21 dniowy termin, przy czym samo pismo datowane na dzień 9 sierpnia, zostało utworzone w serwisie RCL w dniu 12 sierpnia 2019 i od tej daty należałoby liczyć ten termin. Wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres: tatiana.woznicka@minrol.gov.pl

UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

28 sierpnia 2019
Abstrakt bookmark

Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 22 czerwca 2011 roku o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (dalej: GMO), przez GMO rozumie się:

organizm inny niż ludzki, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji, w szczególności przy zastosowaniu technik:

a) rekombinacji kwasów nukleinowych obejmujących formowanie nowych kombinacji materiału genetycznego przez włączenie cząsteczek kwasu nukleinowego otrzymanego w dowolny sposób poza organizmem do wirusa,
plazmidu bakterii lub wektora oraz ich przenoszenie do biorcy, w którym nie występują w warunkach naturalnych, ale w którym są zdolne do ciągłego powielania,
b) bezpośredniego włączenia materiału dziedzicznego przygotowanego poza organizmem, w tym mikroiniekcji, makroiniekcji lub mikrokapsułkowania,
c) łączenia komórek, w tym fuzji protoplastów, lub technik hybrydyzacji, w wyniku których drogą fuzji dwóch lub większej liczby komórek tworzy się żywe komórki o nowej kombinacji dziedzicznego materiału genetycznego.

Rozporządzenie określa długość okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt określonych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od GMO, w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz.

Zgodnie z art. 2 pkt 7 Rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, przez genetycznie zmodyfikowaną paszę rozumie się paszę zawierającą, składającą się lub wyprodukowaną z GMO.
Wprowadzenie okresu karencji oparte jest na twierdzeniu, że postęp hodowlany i wymagania pokarmowe współczesnych ras zwierząt w powiązaniu z potrzebą utrzymywania rentowności prowadzonego chowu wymaga od hodowców stosowania pasz GMO w pewnych najbardziej uzasadnionych okresach życia wybranych gatunków zwierząt. Z uzasadnienia projektu wynika, że takim najbardziej problematycznym elementem żywienia jest poekstrakcyjna śruta sojowa, której eliminacja jest utrudniona (ze względu na brak odpowiedników) w przypadku produkcji brojlerów i młodej trzody chlewnej.

Powyższy okres karencji nie ma oczywiście zastosowania do zwierząt, które przez całe życie nie były karmione paszami GMO i jest to potwierdzone w dokumentacji prowadzonej przez producenta.

W związku z tym wprowadzenie okresów karencji jest wyrazem pewnego kompromisu.

Okresy karencji dla poszczególnych grup technologicznych określono w załączniku do rozporządzenia.

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe