×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

28 sierpnia 2019
do konsultacji
Rozporządzenie w sprawie znakowania GMO

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od GMO


Podstawa prawna

Rozporządzenie w sprawie znaków jest wydawane na podstawie art. 6 ustawy z dnia 13
czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów
genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz.U. 2019r. poz. 1401).

Historia

Konsultacje społeczne

Wraz z ogłoszeniem projektu rozporządzenia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprosił do
konsultacji społecznych (pismo) wyznaczając 21 dniowy termin, przy czym samo pismo datowane na dzień 9 sierpnia, zostało utworzone w serwisie RCL w dniu 12 sierpnia 2019 i od tej daty należałoby liczyć ten termin.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres: sylwester.litwiniak@minrol.gov.pl

UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

28 sierpnia 2019
Abstrakt bookmark

Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 22 czerwca 2011 roku o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (dalej: GMO), przez GMO rozumie się:
organizm inny niż ludzki, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji, w szczególności przy zastosowaniu technik:

a) rekombinacji kwasów nukleinowych obejmujących formowanie nowych kombinacji materiału genetycznego przez włączenie cząsteczek kwasu nukleinowego otrzymanego w dowolny sposób poza organizmem do wirusa,
plazmidu bakterii lub wektora oraz ich przenoszenie do biorcy, w którym nie występują w warunkach naturalnych, ale w którym są zdolne do ciągłego powielania,
b) bezpośredniego włączenia materiału dziedzicznego przygotowanego poza organizmem, w tym mikroiniekcji, makroiniekcji lub mikrokapsułkowania,
c) łączenia komórek, w tym fuzji protoplastów, lub technik hybrydyzacji, w wyniku których drogą fuzji dwóch lub większej liczby komórek tworzy się żywe komórki o nowej kombinacji dziedzicznego materiału genetycznego.

Rozporządzenie ustala wzory znaków graficznych stosowanych w celu oznakowania jako
wolny od GMO:

  • żywności pochodzenia roślinnego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego, oraz pasz (dalej: produkty roślinne)
  • produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego (dalej: produkty zwierzęce).

Powyższe rozróżnienie produktów, motywowane jest zgodnie z uzasadnieniem projektu tym, że w przypadku produktów zwierzęcych nie jest możliwe wykrycie modyfikacji genetycznych, a zatem zróżnicowanie znaków graficznych ma na celu zwrócenie uwagi konsumenta na ten fakt oraz uniemożliwienie wprowadzania go w błąd, jak to ma miejsce dotychczas z powodu braku niniejszej regulacji.

Warto zauważyć, że znaki graficzne dot. GMO nie są ujednolicone w państwach UE.

W Polsce, w przypadku obydwu produktów znak graficzny będzie składał się z zielonego prostokąta o zaokrąglonych rogach, z białym rysunkiem kukurydzy, przy czym:

  • dla produktów roślinnych będzie widniał napis „bez GMO”,
  • dla produktów zwierzęcych będzie widniał napis „wyprodukowane bez stosowania GMO”.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku (podobnie jak ustawa na podstawie, której zostało wydane).

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe