×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

17 lipca 2019
do konsultacji
Rozporządzenie w sprawie oceny stanu wód

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Trwają konsultacje Rozporządzenia MGMiŻŚ, które przewiduje aktualizację metod klasyfikacji kategorii określających jakość wód w Polsce


Podstawa prawna

Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Historia

Konsultacje społeczne

Wraz z ogłoszeniem projektu rozporządzenia Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprosiło do konsultacji społecznych (link do pisma) wyznaczając na nie 14-dniowy termin. Wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: michal.dudek@mgm.gov.pl.
Opiekunem merytorycznym projektu jest Michał Dudek, tel. 22 583 86 07 (DGWiŻŚ, MGMiŻŚ).

UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

17 lipca 2019
Abstrakt bookmark

Omawiany projekt Rozporządzenia ma zastąpić dwa odrębne rozporządzenia, które utraciły
moc:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2011 poz. 1549),
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016 poz. 1187).

Po nowelizacji ustawy Prawo wodne, wprowadzono upoważnienie ustawowe do wydania jednego rozporządzenia określającego kwestie opisane w art. 53 ust. 4 prawa wodnego, które to upoważnienie jest realizowane poprzez omawiany projekt Rozporządzenia.

Rozporządzenie określa standardy oceny stanu wód, które będą włączone do planów gospodarowania wodami (pgw) dla obszarów dorzeczy, a w rezultacie będą służyć spełnieniu wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W Rozporządzeniu można odnaleźć metody klasyfikacji:

 • stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp),
 • stanu chemicznego jcwp,
 • typów wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód,
 • środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych,
 • a także sposobu interpretacji wyników badań wskaźników jakości, sposobu oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, sposobu prezentacji wyników klasyfikacji, częstotliwości dokonywania klasyfikacji.

W szczególności, z uzasadnienia projektu wynika, że poza utrzymaniem implementacji postanowień poszczególnych dyrektyw europejskich projekt Rozporządzenia:

 1. dokonuje zmian wartości granicznych dla elementów fizykochemicznych z uwagi na wyniki prac studyjnych na rzecz aktualizacji systemu klasyfikacji wód wykorzystanych w aktualizacji planów gospodarowania wodami (na podstawie dokumentu pt. „Aktualizacja metod oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych na podstawie elementów fizykochemicznych” opracowanego przez Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska),
 2. zawiera wyniki prac dotyczących weryfikacji metody oceny stanu i potencjału ekologicznego jezior na podstawie zoobentosu litoralowego (metody LMI),
 3. zawiera wyniki analizy dotychczasowego monitoringu hydromorfologicznego oraz analizy uwarunkowań środowiskowych, które były podstawą do weryfikacji i opracowania zmodyfikowanego systemu klasyfikacji stanu hydromorfologicznego wód przybrzeżnych i przejściowych w rozumieniu dyrektywy 2000/60/WE oraz strefy otwartego morza,
 4. opiera się o wyniki prac poczynionych w związku z udziałem Polski w ćwiczeniu interkalibracyjnym metodyki oceny stanu ekologicznego dużych rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych,
 5. zawiera wyniki prac w zakresie wykonania ocen jednolitych części wód powierzchniowych pod kątem ichtiofauny, przygotowania danych i ocen pozyskanych w ramach monitoringu ichtiofauny,
 6. zawiera wartości graniczne wskaźników jakości wód z grupy specyficznych syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających, które należą do grupy elementów fizykochemicznych.

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe