×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

15 czerwca 2019
do konsultacji
Założenia do Programu Rozwoju Retencji (PPR)

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - Założenia do Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (Założenia do PRR)

Projekt uchwały Rady Ministrów przyjmującej Założenia do PRR opiera się na 3 priorytetach:

 1. wskazaniu i realizacji działań z zakresu budowy zintegrowanego systemu naturalnej i sztucznej retencji wodnej;
 2. stworzeniu warunków do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych
 3. oraz wzmocnieniu świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody.

Kolejny etap prac to konsultacje samego Programu Rozwoju Retencji i strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.


Podstawa prawna

Zgodnie z uzasadnieniem Założeń do PRR „ Opracowanie programu rozwoju retencji, stanowiącego program dedykowany zagadnieniu retencji wodnej i zasobów wodnych, stanowi wypełnienie delegacji określonej w ww. art. 13 ust. 5 RDW. Należy jednak podkreślić, że opracowanie programu dedykowanego zagadnieniu retencji
wodnej i zasobów wodnych rozwoju retencji stanowi dobrowolne i fakultatywne działanie państwa członkowskiego UE. Obowiązek jego przygotowania nie wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 i z 2019 r. poz. 125), która transponowała do prawa polskiego przepisy Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Projekt uchwały nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.”

Historia

III kwartał 2019 r. –II kwartał 2020 r. Przygotowanie projektu PRR

III kwartał 2020 r. Proces konsultacji społecznych projektu PRR

II – IV kwartał 2020 r. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PRR

IV kwartał 2020 r. –I kwartał 2021 r. Opracowanie ostatecznej wersji PRR

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Założeń do PRR trwają w dniach 11 do 24 czerwca 2019 roku (14 dni). Uwagi można składać osobiście w siedzibie MGMiŹŚ, drogą elektroniczną na adres: retencja@mgm.gov.pl lub drogą pocztową z dopiskiem „konsultacje publiczne DGWiŻŚ", na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,00-400 Warszawa. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Po uchwaleniu Założeń do PRR, zostanie przygotowany sam PRR, który poddany zostanie konsultacjom społecznym oraz przeprowadzona zostanie dla niego strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Uwagi Stowarzyszenia Ab OVO

Stanowisko Klubu Przyrodników

15 czerwca 2019
Abstrakt bookmark

Założenia do Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 są przyjmowane droga uchwały Rady Ministrów i mają charakter strategiczny – w sposób
kompleksowy analizują możliwości i kierunki działań dot. retencji wodnej.

Jednocześnie PRR ma działać jako element uzupełniający zbiór dokumentów planistycznych odnoszących się do gospodarki wodnej (tj. planów gospodarowania wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz planów utrzymania wód).
Celem PRR jest:

 • wzmocnienie i utrzymanie zasobów wodnych kraju w wielkości pozwalającej na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa i gospodarki, mając na uwadze stan środowiska naturalnego.
 • zwiększenie stopnia adaptacji do zmian klimatu gospodarki wodnej oraz, pośrednio, użytkowników wód.

Z założeń wynika, że PRR będzie uwzględniać wszystkie rodzaje retencji wód
powierzchniowych wyróżniane ze względu na skalę - dużą, małą i mikro retencję oraz rodzaj retencji – naturalną i sztuczną.
Zgodnie z Założeniami sam PRR ma być spójny z następującymi dokumentami strategicznymi:

1. międzynarodowymi

 • Agendą Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętej przez Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ 25 września 2015 r. w Nowym Jorku,
 • Strategią UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu,
 • Ramową Dyrektywą Wodną i Dyrektywą Powodziową;

2. Krajowymi

 • Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.,
 • Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030,
 • Polityką ekologiczną państwa 2030,
 • Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030.

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe