×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

11 czerwca 2019
do konsultacji
Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T)

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)
brak

ŹRÓDŁO DOKUMENTUTranseuropejska Sieć Transportowa (TEN-T)

Komisja Europejska prowadzi publiczne konsultacje dotyczące przeglądowej oceny rozwoju TEN-T, czyli najważniejszych szlaków drogowych, kolejowych, lotniczych i wodnych oraz towarzyszącej im infrastruktury.


Podstawa prawna

art. 54 Rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej

Historia

Proces przeglądu TEN-T 

  • 13.09.2018 - 11.10.2018 – miało miejsce zbieranie opinii dot. planów działania w zakresie oceny i kontroli sprawności istniejących przepisów i polityk
  • 24.04.2019 - 17.07.2019 – trwają konsultacje publiczne
  • Trzeci kwartał 2019 – planowane przyjęcie Wytycznych TEN-T przez Komisję Europejską

Konsultacje społeczne

Szczegóły związane z konsultacjami są dostępne tutaj.
Konsultacje są prowadzone od 24 kwietnia do 17 lipca 2019 r. i są otwarte dla wszystkich (m.in. dla organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i grup interesów oraz ośrodków akademickich i naukowych).
Uwagi i wnioski można wnieść za pomocą elektronicznego formularza w języku urzędowym lub e-mailowo na adres: MOVE-TEN-T-REVISION@ec.europa.eu.

Formularz

Przy czym organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Opinie nadsyłane przed etapem konsultacji publicznych.

Różne analizy zlecone przez Komisję Europejską w latach ubiegłych, w tym m.in. Badaniem wpływu TEN-T na rozwój, zatrudnienie i środowisko.

11 czerwca 2019
Abstrakt bookmark

Wytyczne TEN-T mają zostać poddane ocenie pod kątem następujących zdefiniowanych kryteriów:
- adekwatność
- skuteczność i efektywność
- jaka jest wartość dodana UE w porównaniu z przepisami krajowymi
- w jaki sposób wytyczne wpisują się w inne obszary polityki UE.

Silna transeuropejska sieć transportowa ma zagwarantować transport, który jest wydajny,
bezpieczny, inteligentny i zrównoważony, który korzysta z osiągnięć technologii cyfrowej i uwzględnia przeciwdziałanie zmianie klimatu.
Celem oceny jest analiza postępów od czasu wprowadzenia wytycznych. Najważniejsze tematy to:
- alternatywne czyste paliwa
- łączenie różnych środków transportu (multimodalność)
- cyfryzacja.

Opis

TEN-T, czyli Transeuropejska Sieć Transportowa, działa na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, str. 1—128)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R1315.
W skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T wchodzą:
- szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze
połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej,
- punktowe elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i
terminali drogowo-kolejowych.

Ponadto, jej integralnym składnikiem są również inteligentne systemy transportowe, których wdrażanie przyczynia się do poprawy przepustowości sieci, bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska przez transport.

TEN-T ma na celu zapewnienie spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów. Pośród priorytetów rozbudowy TEN-T można znaleźć:
- promowanie efektywnego wykorzystywania infrastruktury transportowej;
- polepszenie lub utrzymanie jakości infrastruktury dla zapewnienia bezpieczeństwa
uczestników ruchu i jej odporności na klimat oraz, w stosownych przypadkach, na klęski żywiołowe i katastrofy;
- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
- propagowanie stosowania alternatywnych – w szczególności bezemisyjnych lub
niskoemisyjnych – źródeł energii i układów napędowych;
- zmniejszenie narażenia obszarów miejskich na ujemny wpływ przebiegającego przez nie transportu kolejowego i drogowego.

TEN-T opiera się na wdrożeniu do 2030 roku korytarzy sieci bazowej na podstawie:
- Rozporządzenia nr 1316/2013 w sprawie ustanowienia nowego instrumentu finansowego
Connecting Europe Facility CEF (Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.), w załączniku którego określono przebieg tych korytarzy oraz listę projektów, które mają być w pierwszej kolejności finansowane z CEF; rozporządzenie określa też funkcjonowanie instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF) służącego finansowaniu inwestycji w korytarzach sieci bazowej TEN-T; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32013R1316
- Rozporządzenia nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju
transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.),
regulującego kwestie organizacyjne funkcjonowania korytarzy sieci bazowej TEN-T,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32013R1315.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://www.gov.pl/web/infrastruktura/transeuropejska-siec-transportowa-ten-t można ponadto zapoznać się z listą i przebiegiem korytarzy sieci bazowej na terytorium Polski.
A na stronie INEA z poszczególnymi projektami realizowanymi w Polsce w ramach TEN-T w latach 2000-2013: https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-country/poland

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe