×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

29 marca 2019
do konsultacji
Ustawa o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - Projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa

Dokumenty do pobrania

Konsultacje publiczne

Wraz z opublikowaniem projektu ustawy, Minister Środowiska wyznaczył 10 dniowy termin do zgłaszania uwag, zatem można je wnosić do dnia 9 kwietnia 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: michal.nowak@ms.gov.pl oraz departament.prawny@ms.gov.pl. 

Opiekunem merytorycznym projektu jest p. Emilia Konopka-Górna. W razie ewentualnych pytań można się  kontaktować  mailowo: emilia.konopka-gorna@mos.gov.pl

29 marca 2019
Abstrakt bookmark

Jak wskazuje Minister Środowiska w swojej ocenie proponowanej regulacji: uciążliwość zapachowa to stan subiektywnego dyskomfortu odczuwanego przez człowieka w sferze fizycznej i psychicznej powodowany zapachem substancji wprowadzonej do powietrza. Uciążliwość zapachowa jest wynikiem oddziaływania źródeł emitujących związki odorowe, które są rozpoznawane przez receptory ludzkiego narządu węchu. Należy zaznaczyć, że w prawie każdej kategorii ludzkiej działalności, w pewnych warunkach może wystąpić emisja różnych ilości zróżnicowanych związków zapachowoczynnych. Odory mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Wynika to przede wszystkim z destruktywnego oddziaływania na psychikę człowieka. Długotrwałe narażenie na uciążliwość zapachową może wywołać depresję, znużenie, problemy oddechowe, bóle głowy, nudności, podrażnienie oczu i gardła. Odczucia zapachowe są bardzo często subiektywne. Takie samo stężenie zapachu może wywołać u różnych odbiorców odmienne wrażenie dyskomfortu z powodu różnej oceny źródła zapachu, wrażliwości oraz stopnia aktywności.

Po przeprowadzeniu szeregu analiz dotyczących wolnych przestrzeni, na których możliwe będzie zrealizowanie inwestycji, wyznaczono odległość maksymalną 500 m dla przedsięwzięć o liczbie DJP równej 500 DJP lub większej. 

Wyznaczenie odległości maksymalnej większej niż 500 m istotnie ograniczyłoby możliwość realizacji przedsięwzięć sektora rolnictwa. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji nie wprowadzi zakazu realizacji przedsięwzięć sektora rolniczego, a jedynie ograniczy możliwość realizacji tych przedsięwzięć do sytuowania ich w minimalnej odległości, w sposób zapewniający wysoki poziom ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, ze względu na ryzyko powstawania uciążliwości zapachowej. 

Wprowadzenie przedmiotowej regulacji, dzięki określeniu minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, przyczyni się do zmniejszenia konfliktów społecznych i zjawisk takichjak: depresja, napięcie, znużenie, problemy oddechowe, bóle głowy, nudności, podrażnienie oczu i gardło oraz do poprawy komunikacji międzyludzkiej. W konsekwencji poprawi to sytuację ekonomiczną właścicieli działek sąsiadujących ze źródłem uciążliwości zapachowej poprzez wzrost wartości ich nieruchomości. 

Wprowadzenie przepisów dotyczących minimalnej odległości dla planowanych przedsięwzięć sektora rolnictwa wiąże się, w celu zapewnienia spójności przepisów, z koniecznością nowelizacji następujących ustaw: 
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202); 
2) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945); 
3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 1722).
 

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe