×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

20 marca 2019
do konsultacji
Rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

Podstawa prawna 

art. 99 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Dokumenty do pobrania

Konsultacje publiczne

Wraz z opublikowaniem projektu w dniu 20 marca 2019 r., Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  wyznaczył 10 dniowy termin do zgłaszania swoich uwag, zatem można je zgłaszać do dnia 30 marca włącznie na adres Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa lub elektronicznie: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl.

Opiekunem merytorycznym projektu jest p. Edytą Jurkiewicz-Gruszecką, starszy specjalista w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, z którą w razie jakichkolwiek pytań można się kontaktować mailowo: Edyta.Jurkiewicz-Gruszecka@mgm.gov.pl bądź telefonicznie (22) 583 85 89.

20 marca 2019
Abstrakt bookmark

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800), które zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne zostało zachowane czasowo w mocy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 2 czerwca 2019 r.

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe