×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

20 marca 2019
do konsultacji
Rozporządzenie w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów pobranych wód

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi

Podstawa prawna 

art. 304 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Dokument do pobrania

Konsultacje publiczne

Wraz z opublikowaniem projektu w dniu 19 marca 2019 r., Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  wyznaczył 7 termin do zgłaszania swoich uwag, zatem można je zgłaszać do dnia 27 marca włącznie na adres Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa lub elektronicznie: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl.

Opiekunem merytorycznym projektu jest p. Joanną Dubiel, starszy specjalista w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, z którą w razie jakichkolwiek pytań można się kontaktować mailowo: joanna.dubiel@mgm.gov.pl bądź telefonicznie (22) 583 85 89.

20 marca 2019
Abstrakt bookmark

Od dnia 1 stycznia 2018 r. podstawą obowiązku przekazywania do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska wyników pomiarów ilości pobieranych wód powierzchniowych i podziemnych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym lub zintegrowanym, oraz terminów przekazywania tych wyników, jest art. 304 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zwana dalej „ustawą”.

Dodatkowo, na podstawie art. 149 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), wydane jest rozporządzenie, które określa niezmieniony i aktualnie obowiązujący wzór prezentacji wyników pomiarów ilości pobieranej wody oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Przepis art. 304 ustawy nie określa natomiast formy i układu przekazywanych danych, co powoduje, że nie wiadomo, w jakiej postaci te dane mają być przedkładane do organów w nim wymienionych. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1722) doprecyzowała art. 304 ustawy dodając ust. 2 w brzmieniu: „2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, formę i układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, kierując się potrzebą ujednolicenia oraz uporządkowania przekazywanych wyników pomiarów.”

Projekt rozporządzenia określa jedynie formę i układ wyników pomiarów ilości pobranych wód powierzchniowych i podziemnych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym lub zintegrowanym.

Proponowane przepisy mają charakter wyłącznie wykonawczy do ustawy i jego postanowienia nie różnią się istotnie od rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r. poz. 1366). Obowiązek wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian ustawowych doprecyzowujących art. 304 ustawy, a wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Forma i układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód powierzchniowych i podziemnych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym lub zintegrowanym nie ulegają istotnym zmianom.

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe