×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

5 marca 2019
do konsultacji
Rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - ścieki przemysłowe

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Podstawa prawna 

art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Dokument do pobrania

Konsultacje publiczne

Wraz z opublikowaniem projektu w dniu 5 marca 2019 r., Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  wyznaczył 10 dniowy termin do zgłaszania swoich uwag.  Zatem można je zgłaszać do dnia 15 marca włącznie na adres Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa lub elektronicznie: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl.*

Opiekunem merytorycznym projektu jest p. Paweł Ksionek, starszy specjalista w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, z którym w razie jakichkolwiek pytań można się kontaktować mailowo: pawel.ksionek@mgm.gov.pl bądź telefonicznie (22) 583 85 89


* w związku z brakiem informacji o publikacji projektu na stronie MGMiŻŚ, wskazany wyżej termin liczymy od dnia opublikowania projektu w serwisie RCL.

5 marca 2019
Abstrakt bookmark

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wypełnienie delegacji ustawowej określonej w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”.
Jednocześnie art. 566 ust. 1 ustawy wskazuje, że przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, i mogą być zmieniane.
Wobec powyższego wydanie przedmiotowego wydanie przedmiotowego rozporządzenia stanowi realizację obowiązku ustawowego i powinno być dokonane w okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2005 r. poz. 1988 oraz z 2008 r. poz. 1538) traci moc z dniem 30 czerwca 2019 r.
W projektowanym rozporządzeniu uwzględniono substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy.

 

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe