×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

28 lutego 2019
do konsultacji
Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE)

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Dokumenty do pobrania

Konsultacje publiczne

Wraz z ogłoszeniem Projektu w dniu 28 lutego 2019 r., Minister Energii wyznaczył krótki 7 dniowy termin do zgłaszania swoich opinii (do 7 lutego 2019 roku). Uwagi do Projektu można zgłaszać na adres: Ministerstwo Energii ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa lub elektronicznie: e-mail: sekretariatdeo@me.gov.pl

28 lutego 2019
Abstrakt bookmark

Ministerstwo Energii w uzasadnieniu wskazuje, że celem Projektu jest realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Celem proponowanych rozwiązań jest również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, czego skutkiem powinno być w perspektywie długofalowej zapewnienie stałego dostępu do energii dla odbiorców końcowych, przy jednoczesnym utrzymaniu się cen energii na możliwie niskim poziomie. Jednocześnie nowelizacja umożliwi przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE w 2019 roku poprzez wskazanie w przepisach przejściowych, jej maksymalnych ilości i wartości, która będzie przedmiotem sprzedaży w aukcjach.

Projektowana ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku. Projektowany termin wejścia w życie, Ministertstwo Energii uzasadnia umożliwieniem przeprowadzenia przez Prezesa URE zaplanowanych w 2019 r. aukcji wg już znowelizowanych przepisów.

W obecnie obowiązującej ustawie zdiagnozowano następujące problemy:

  1. wątpliwości interpretacyjne prawne i redakcyjne w różnych obszarach ustawy OZE,
  2. ograniczone możliwości prowadzenia obrotu gwarancjami pochodzenia na rynku międzynarodowym oraz nieszczelne procedury w zakresie umarzania gwarancji pochodzenia przedkładanych odbiorcom końcowym,
  3. sytuacja na rynku energii elektrycznej (wzrost cen energii) jak również wzrost cen praw majątkowych zmierzający w kierunku wystąpienia wzrostu notowań ponad poziom średnioważonego kosztu wytworzenia tej energii,
  4. brak podstawy prawnej do dokonania technicznych zmian usprawniających działanie systemu aukcyjnego w odniesieniu między innymi do procesów realizowanych po złożeniu ofert aukcyjnych, w tym możliwości modyfikowania ofert, oraz brak terminu obligującego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) do ogłoszenia wyników przeprowadzonych aukcji,
  5. zbędna procedura dopuszczenia do aukcji instalacji wytwarzających energię przed dniem ogłoszenia aukcji, powodująca wątpliwości interpretacyjne w zakresie identyfikacji kręgu podmiotów dopuszczonych do udziału w aukcji,
  6. zbyt krótki okres obowiązywania umów przyłączeniowych, wpływających na krąg podmiotów dopuszczonych do udziału w aukcji, a tym samym determinuje zaistnienie warunków konkurencyjności w poszczególnych koszykach aukcyjnych,
  7. brak podstawy prawnej do wydania rozporządzeń określających maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej oraz poziomu cen referencyjnych, stanowiących podstawę do przeprowadzenia aukcji w 2019 roku.

W Projekcie zmiany ustawy przewidziano osiągnięcie następujących rezultatów:

1) Przedmiotową interwencją będzie dookreślenie wybranych zagadnień ustawy OZE oraz mechanizmów rozliczenia ujemnego oraz dodatniego salda z operatorem rozliczeń. Przewidywanym efektem będzie wyeliminowanie niepewności po stronie przedsiębiorców uczestniczących zarówno w systemie aukcyjnym jak i systemie świadectw pochodzenia.

2) Wzmocnienie wiarygodności polskich gwarancji pochodzenia i ich uznawanie na zasadzie wzajemności z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Wspólnoty Energetycznej.

3) Przyjęcie rozwiązania utrzymującego wysokość rynkową cen świadectw pochodzenia na poziomie skorelowanym z kosztami wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

4) Obniżenie wysokości poziomu opłaty zastępczej a w rezultacie ceny praw majątkowych na przyszłe lata, nastąpi poprzez wprowadzenie nowej formuły kalkulacji jednostkowej opłaty zastępczej w indeksie Ozjo.

5) Precyzyjne określenie daty pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w ramach systemu wsparcia, a co za tym idzie, precyzyjne określenie poziomu opłaty OZE w danym roku kalendarzowym.

6) Likwidację zbędnej procedury dopuszczenia do aukcji instalacji wytwarzających energię przed dniem ogłoszenia aukcji, z uwagi na powstałe wątpliwości interpretacyjne w zakresie identyfikacji kręgu podmiotów dopuszczonych do udziału w aukcji.

7) Przedłużenie terminu obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe