×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

11 stycznia 2019
do konsultacji
Polityka energetyczna Polski 2040

Ocena przebiegu legislacji aktu prawnego (czytaj więcej)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” 

Obecnie w Ministerstwie Energii (ME), trwają prace nad projektem dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040). Jest to dokument strategiczny, który wskazuje kierunek rozwoju i priorytety działań państwa w obszarze energetyki na najbliższe lata. Politykę energetyczną sporządza się w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrost konkurencyjności gospodarki, a także ochrony środowiska.


Projekt dokumentu w obecnej formie budzi wiele wątpliwości. Zaproponowany kierunek rozwoju jest przede wszystkim niezgodny z założeniami ustrojowej zasady zrównoważonego rozwoju wyrażonej w art. 5 Konstytucji RP. W szczególności, skutki realizacji planowanej przez Polskę strategii, będą odczuwalne zarówno przez obywateli współczesnego pokolenia jak i przyszłych generacji. Kierunki działania rażąco odbiegają od zachodzącej na świecie transformacji energetycznej, która przyczynia się do budowania innowacyjnej gospodarki. Polska nie wykorzystuje szansy na dokonanie transformacji w sytuacji konieczności zamykania starych elektrowni oraz potrzeby rozwoju i unowocześnienia sieci elektroenergetycznych. Projekt nie spełnia wymagań polityki klimatycznej i znacznie odbiega od celów, które mają osiągnąć państwa członkowskie Unii Europejskiej. Ponadto zapisy projektu prowadzą do utrwalenia modelu zcentralizowanego, z dominacją państwowych korporacji energetycznych – zamiast promować model energetyki rozproszonej. W oparciu o planowaną strategię, Polska będzie narażona na wysokie ryzyko związane z drastyczną podwyżką cen energii, przekładającą się na obniżenie konkurencyjności gospodarki i pogłębiania ubóstwa energetycznego.

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA zleciło dr Andrzejowi Kassenbergowi, jednemu z najwybitniejszych ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju, sporządzenie opinii, w której autor ocenił wpływ projektu PEP2040 na gospodarkę wodną Polski (POBIERZ).


Podstawa prawna

Podstawą do wydania PEP2040 jest art. 15a ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U.2018.755 t.j. dalej „ustawa p.e.”). Dokument przyjmowany jest w drodze uchwały Rady Ministrów na wniosek Ministra Energii, który jest odpowiedzialny za przygotowanie i koordynacje realizacji projektu.

Należy zaznaczyć, że uchwały Rady Ministrów, zgodnie z art. 93 ust. 1 Konstytucji RP mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty. Natomiast zgodnie z art. 93 ust. 3 Konstytucji RP podlegają one kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. W rezultacie, PEP2040 nie będzie tworzyła w sposób bezpośredni nowych praw i obowiązków o charakterze powszechnym, ale ze względu na swój strategiczny charakter będzie determinowała działania administracji rządowej w dziedzinie energetyki w kolejnych latach.

Historia

Aktualnie obowiązująca „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” została przyjęta przez uchwałę Rady Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. (załącznik do uchwały nr 202/2009), a następnie obwieszczona przez Ministra Gospodarki w dniu 21 grudnia 2009 r. (M.P.2010.2.11). W związku z powyższym warto wspomnieć, ze przed nowelizacją ustawy p.e. z 2015 r. (ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2015.1960), kompetencje do przygotowania projektu polityki energetycznej państwa i koordynowania jego realizacji spoczywały właśnie na Ministrze Gospodarki, który był naczelnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach polityki energetycznej.

Na stronie Ministerstwa Energii można zapoznać się z całością dokumentacji dot. „Polityki energetycznej Polski do roku 2030”.

Konsultacje społeczne i dalsze etapy pracy nad projektem PEP 2040

Wraz z opublikowaniem projektu dokumentu PEP2040, na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2018.1307 t.j.), Ministerstwo Energii zaprosiło do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych. Do dnia 15 stycznia 2019 r. , każda zainteresowana osoba lub podmiot może składać swoje uwagi poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie ME: lub szablonu wysyłając na adres polityka.energetyczna@me.gov.pl.

W dalszej kolejności, na podstawie art. 6 ust. 4 ww. ustawy, w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji, ME przygotuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłaszanych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie powinno być podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ME.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Kolejnym etapem po zakończeniu ww. konsultacji społecznych, będzie poddanie projektu dokumentu PEP2040 procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). Podstawą prawną do przeprowadzenia SOOŚ jest art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 t.j. dalej „ustawa ooś”). W trakcie tego postępowania, na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy ooś, zostanie opracowana prognoza oddziaływania na środowisko. Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem opracowanym zgodnie ze szczególnymi kryteriami, które zostały wskazane w art. 51 ust. 2 ustawy ooś.

W postępowaniu SOOŚ, po sporządzeniu dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko, powinna być zapewniona możliwość udziału społeczeństwa. Wówczas, ME ogłosi w jaki sposób zainteresowana społeczność będzie mogła zapoznać się z treścią dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko, a także określi sposób i formę składania uwag wraz z wyznaczeniem terminu na dokonanie tych czynności. Będziemy na bieżąco informować o dalszych pracach nad projektem dokumentu „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” w tym o wszczęciu postępowania SOOŚ.

11 stycznia 2019

do konsultacji

+ więcej z: "do konsultacji"
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe